Новини
Отворена е процедурата за кандидатстване за финансиранe на участие на международната специализирана изложба MIDEST 2015 (17.11 – 20.11.2015 г., гр. Париж, Франция)
01.06.2015

Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия /ИАНМСП/ откри официално процедурата за кандидатстване за финансиранe на участие на международната специализирана изложба MIDEST 2015 (17.11 – 20.11.2015 г., гр. Париж, Франция).

MIDEST e специализирана промоционална проява в областта на индустриалните поддоставчици, технологии и оборудване и е  една от най-големите и най-значими в Европа. Тя се организира ежегодно от 1971 г., като тази година ще се проведе за 45-ти път. В изданието MIDEST 2014 участие са взели 1 678 изложители от 50 страни, а посетителите са били 42 101 души. Изложбата е предназначена за производители и доставчици на детайли и компоненти, за компании, заети в областта на обработката на пластмаси и метал, за производители на електроника и фирми, занимаващи се с ремонт на промишлено оборудване. Основни тематични раздели на MIDEST са металообработка (материали, суровини, специално оборудване и машини), обработка на пластмаси, композитни материали, електроника и електротехника, енергетика, хидро-пневматика, транспортни системи и нови технологии, автоматизация и контролно-измервателни прибори, автомобилостроене, машини и технологии за фармацевтиката, обработка на повърхности, крепежни компоненти, микротехника, промишлени услуги (обслужване, инженеринг, дизайн и проектиране, качество, изследвания)

 

ИАНМСП поема разходите за:

– наем на изложбена площ;

– проектиране и изграждане на изложбен щанд;

– наем на оборудване и обзавеждане;

– регистрация на изложителите;

– включване на изложителите в официалния панаирен каталог (основен пакет);

– реклама на участието.

Фирмите изложители следва да поемат всички други разходи като транспорт на експонати и други изложбени компоненти; командироване и пребиваване на представители от предприятието (пътни, дневни и квартирни); заявени допълнителни услуги; застраховки.

Кандидатстването за участие се извършва по реда, описан в „Общи условия за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП”.

 

Документите и условията за кандидатстване може да намерите на следния линк: http://www.sme.government.bg/?p=27805

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е 19.06.2015 г.  Документите се подават в деловодството на ИАНМСП с входящ номер /адрес: София 1000, ул.Леге 2 – 4/  или с електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

 

При попълване на декларацията за получени минимални помощи, можете да направите справка за получените такива от вашата фирма с въвеждане на Булстат на следния линк: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстващите фирми следва да представят и Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване;

 

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: traian@sme.government.bg