Новини
Писмо от БКДМП относно идея за обединяване на университетите
15.02.2022

ДО ЧЛЕН КОР. ПРОФ. Д.Н. ИВАН ИЛИЕВ

РЕКТОР 

НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

 

Относно: идея за обединяване на университети

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РЕКТОР,

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) е една от най-големите и най-активни отраслови организации в страната с над 300 фирми-членове.  Двата бранша, които представляваме, дават препитание на над 48 000 души в страната и наличието на добре подготвени кадри е от изключителна важност за сектори, които осигуряват над 3 млрд. лева брутен вътрешен продукт, като две-трети от този обем е за износ.

Образованието е един от приоритетите на Камарата и усилията, които полагаме в тази посока,  неведнъж са били отбелязвани и награждавани от различни институции, включително и от МОН. Ние винаги сме заставали зад инициативи, които биха довели до подобряване на образованието и в частност – на създаването на специалисти, обслужващи нашия бранш. Пазарът на труда в нашите сектори има потенциал и нужда от още добре подготвени инженери, завършващи специалностите, които има само в Лесотехническия университет.

В качеството си на председател на БКДМП бих искал да изразя силната си изненада от лансираната в публичното пространство идея за обединяване и преструктуриране на висши  училища в България. Поразен бях от предложението да се обединят университети, които с десетилетия са градили имиджа си и са осигурявали на страната ни кадри, които са поддържали цели икономически сектори. Такъв е случаят и с Лесотехническия университет, който десетилетия се налагал като единствен, подготвящ кадри за горското стопанство и горската промишленост. Всеки един студент, намерил реализация в нашия бранш, е приложил в действие наученото именно в Лесотехническия университет и затова ние го ценим като незаменим партньор за нашия бизнес.

Искрено съм убеден, че колкото и правилна да е изглеждала идеята в нейния зародиш, тя няма да доведе до нищо положително нито за студентите, нито за преподавателите, нито за цялата образователна система. Единственото, което ще последва като резултат, ще бъде тоталното обезличаване на тези университети, а то от своя страна ще доведе до сериозен отлив на студенти. Не на последен план оставям и въпроса с науката – дали тя ще се развива или ще потъне в системно задушаване от административни неуредици.

Уверявам Ви, че бизнесът няма да има полза от това обединяване и кадрите, които биха излизали от този „супер“-университет, ще срещнат по-сериозни трудности с реализацията си поради липсата на идентичност. Обикновено в търговската практика сливането на фирми се прави за да се елиминира един играч от пазара, да има една търговска марка по-малко, да се отстрани конкурент и т.н. Това не трябва да се допуска за университети с повече от половин вековна традиция.

Убеден съм и в още нещо – в чисто административен план ще се появят много трудности и пречки, които допълнително ще забавят и влошат целия процес и ще рефлектират върху отношението на студентите към образованието им. Вероятно ще се влоши и нашата комуникация, която в момента е на много добро ниво. За това свидетелстват многото съвместни прояви  на ЛТУ с БКДМП, създаването по наше предложение на нова специалност „Компютърни технологии в мебелната индустрия“, изнасянето на лекции от изтъкнати специалисти от фирми членове на Камарата, предлагане на стажове, стипендии и много други.

Надявам се, че излязлата в публичното пространство информация за механичното сливане на университети, включително и на Лесотехническия университет, не е опит за отклоняване на вниманието от много по-важната тема в момента, а именно бюджета за висшето образование за 2022 г. Актуализирането на заплатите, особено на младите преподаватели, повече средства за наука, по-добра материална база в университетите, това са на практика актуалните теми в момента, върху които трябва да се фокусират усилията на управляващите и министъра на образованието. Недопустимо ще бъде да се изразходват огромни човешки и финансови ресурси за промени, които най-вероятно ще доведат до административен хаос, несигурност за преподаватели и служители, загуба на студенти, загуба на идентичност на университетите и др.

Уважаеми г-н Ректор,

Във връзка с изказаното по-горе считам, че Лесотехническият университет трябва да остане самостоятелен и автономен. На първо място това ще запази разпознаваемостта на Лесотехническия университет като основен партньор на БКДМП, ще съхрани историята и традициите, градени десетилетия и ще продължи да създава добре подготвен кадри, необходими за нашия бранш.

Надявам се и в бъдеще нашето отлично сътрудничество с Лесотехническия университет да продължи и заедно да работим за още по-добро партньорство, от което полза да има и бизнесът, и Вашата образователна институция.

Имате моята пълна подкрепа и съдействие за запазване на академичната автономност на Лесотехническия университет, както и декларирам, че като Председател на УС на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост съм готов да участвам в дискусии, медийни изяви, работни среща с парламентарни комисии и отделни депутати, срещи с представители на МОН, включително и министъра на образованието и други действия, организирани в подкрепа на гореказаното.

 

Становището е прието на заседание на УС на БКДМП провело са на 12.02.2022 г.

 

 

С уважение,

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ВАСИЛ ЖИВКОВ

Председател на Управителния съвет на БКДМП