Новини
Позицията на БКДМП относно промени в Закона за обществените поръчки
16.06.2015

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост предприе мерки срещу промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), пораждащи изкривяване на конкуренцията и изкуствено създаване на сдружения.

 

Промените в ЗОП касаят подпомагането и стимулиране на предприятията на хора с увреждания, като от края на 2014 г. възложителите са длъжни да ползват такива фирми при огромен брой търгове. В същото време законът обаче им забранява да поставят към тях каквито и да е било изисквания за доказване на опит, а офертите на останалите кандидати се отхвърлят служебно. Това е довело до истински бум в регистрирането на нови фирми на хора с увреждания – от началото на 2015 г. има 59 новорегистрирани, което създава усложнения за редица браншове в това число и мебелното производство.

Според одобрените изменения възложителите вече са императивно задължени да запазват за специализираните предприятия огромен брой поръчки, без да имат право на преценка, относно качество на изпълнението и икономически изгодна цена.

В отговор на изпратено от БКДМП становище за проблемите по прилагането на действащия закон  до ресорните институции, Министерски съвет на РБ ни уведоми, че са предприети мерки и  тече процедура по съгласуване на нов проектозакон за допълнение и изменение на ЗОП, като целта на предложените промени е да ограничи практиката по недобросъвестно прилагане на закона и сключване на договори с изпълнители, които нямат необходимия капацитет за качествено изпълнение на поръчката.

 

Текстовете се прецизират така, че да се преодолее недобросъвестното използване на предвидените облекчения и да се намалят рисковете от забавяне или неуспешно възлагане на поръчките.

 

Със законопроекта се отменя забраната възложителите да поставят изисквания за икономическо и финансово състояние, квалификация и технически възможности по отношение на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания. По този начин се гарантира, че възлагането на поръчката ще се съобрази с капацитетните възможности на тези лица при запазване на конкуренцията между тях. Това ще доведе до преустановяване на практиката да се злоупотребява с регистрацията по Закона за интеграция на хората с увреждания, използвана от недобросъвестни лица с цел участие в поръчки, за чието изпълнение не разполагат с необходимия опит и капацитет.

 

Урежда се и възможността при възлагане на запазени поръчки да участват и други лица, извън кръга на специализираните предприятия. Целта е да се постигне бързина и ефективност в процеса на възлагане, тъй като се спестява време от прекратяване и повторно откриване на процедурата, в случай че не може да се възложи на специализирано предприятие.

 

Въвежда се гъвкав подход при разделянето на обособени позиции, което ще спомогне за по-лесно управление на изпълнението на поръчката, без да се възпрепятства участието на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които при необходимост могат да се обединяват.

 

Тагове: Закон за обществени поръчки, ЗОП, законопроект, специализирани предприятия, хора с увреждания