Новини
Покана за кандидатстване за финансирано участие на Светът на мебелите и Техномебел 2016
10.03.2016

 

Специализирани изложби за мебелната и дървообработваща промишленост “Светът на мебелите“ и „Техномебел”

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще финансира частично участието на български малки и средни предприятия на тазгодишното издание на “Светът на мебелите“ и „Техномебел”, в периода  19–23 април 2016 г., в Интер Експо Център, гр. София.

 

За първи път тази година Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) ще участва официално като партньор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в процедурата за финансиране на българските изложения.

 

“Светът на мебелите“ (http://furnitureexpo.bg/bg) и „Техномебел” (http://technomebel.bg/bg) са най-значимите специализирани изложби в България за мебели, оборудване и аксесоари. В последното издание на проявите през 2015 г. са представени 157 компании, които са показали над 300 други бранда от 29 страни върху площ от 12 хил.кв.м.

 

Двете прояви предоставят на бизнеса и крайния потребител възможността да се запознаят с тенденциите в мебелната индустрия, събрано на едно място – от машините и оборудването за производство на мебели, през материалите и аксесоарите, до готовия продукт. През 2015 г. събитията са посетени от над 9 500 души.

 

На изложбена площ на не по-малко от 500 кв.м., в рамките на определения бюджет, могат да участват български предприятия, производители на мебели, оборудване и аксесоари.

 

Участието на български фирми ще бъде частично финансирано, при следните условия:

 

1.    Одобрените за участие предприятия следва частично да заплатят към организатора „Интер Експо Център“ ЕООД следното:

 

128,40 Евро без ДДС, представляващи 10 % от действително разходваната сума от ИАНМСП за проявата. Отнася се за български МСП, които за първи път участват на изложбен щанд, организиран/финансиран от ИАНМСП за съответния бранш.

 

256,80 Евро без ДДС, представляващи 20 % от действително разходваната сума от ИАНМСП за проявата. Отнася се за български МСП, участвали на изложбени щандове, организирани/финансирани от ИАНМСП за съответния бранш.

 

2. Агенцията ще поеме съответно 80 или 90 % /според категорията на предприятието от т.1./ от следните разходите на всяка одобрена фирма участник:

 

         – наем на изложбена площ до 24 кв.м.;

 

         – проектиране и изграждане стандартна конструкцията на щанда;

 

– такса правоучастие (включване на изложителите в официалния онлайн каталог (стандартен формат/основен пакет, 50 бр. покани за безплатен вход, пропуски за изложители, 1 бр. пропуск за паркинг);

 

– едно работно място (маса, 4 стола, подово покритие, осветление, надпис с името на фирмата);

 

– консумативи (ток, почистване и др.);

 

– рекламиране на участието.

 

3. Фирмите одобрени за финансиране следва да поемат всички други разходи, както следва:

 

– заявено допълнително оборудване;

 

– транспортиране и обработка на мостри;

 

– разходи по командироване и пребиваване на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни) се заплащат от фирмата изложител и др.;

 

– застраховка на представителите на предприятието и експонатите.

 

Право на финансирано участие в специализираната изложба имат предприятия, които:

 

1.    Отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия /ЗМСП/,

 

2.    Не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на члeнове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, нямат публични задължения към държавата съгласно чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и отговарят на браншовата насоченост на проявата. /Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx /

 

С предимство ще бъдат класирани предприятия, които отговарят на следните критерии:

 

1.  Български МСП;

 

2.  Участват за първи път на изложение;

 

3.  Проучват възможности за износ или такива, които осъществяват износ на български продукти;

 

4.  Притежават собствена търговска марка.

 

Кандидатстването за финансиране на участието в специализираните изложби се извършва чрез подаване на следните документи в офиса на БКДМП в срок до 22 февруари 2016 г.:

 

1.    Заявка/Договор за участие (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно; – изтегли

 

2.    Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието (по образец и в оригинал). Може да проверите получените минимални помощи на сайта на Министерство на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/; – изтегли

 

3.    Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието; – изтегли

 

4.    Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), с нотариално удостоверен подпис. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията); – изтегли

 

5.    Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

 

6.      Документи, удостоверяващи проучване на възможности за износ или реализиран износ през последните 12 месеца (не е задължително условие, а предимство), като се доказва с един от следните документи за максимум две сделки:

 

  • Документи, доказващи проучване за износ – запитване/оферта;

  • Товарителница за доставка на продукция;

  • Договор за износ.

 (Доказва се с представяне на копия от съответния документ, които са заверени „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани с мокър печат).

 

7.    Регистрирана търговска марка (не е задължително условие, а предимство), свързана с продуктовата насоченост на изложбата, валидна към момента на кандидатстване.

(Доказва се с представяне на копия от съответния документ, които са заверени „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани с мокър печат).

 

    При интерес за участие, предприятията следва да представят изискуемите документи за кандидатстване в срок до 22 февруари 2016 г., по един от следните начини:

 

– лично в офиса на БКДМП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 22 февруари 2016 г. на адрес: 1303, гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, ет. 6, офис 5.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към:

 

г-жа Росица Пешева, тел.: 02/ 963 42 99, e-mail: r.pesheva@timberchamber.com