Новини
Постъпили са над 800 проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, ОПИК
27.07.2015

Приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), в който допустими кандидати са предприятия с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства. Към момента постъпилите проектни предложения са над 800 на брой.

 

Процесът по оценка на проектните предложения ще стартира след 20 юли 2015г. Предвижда се процесът по договаряне с одобрените за финансиране кандидати, попадащи в обхвата на първия краен срок за кандидатстване, да стартира през месец декември 2015 г.

 

Към момента могат да подават проектни предложения кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства (краен срок за кандидатстване 08 септември 2015г.) и кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги (краен срок за кандидатстване 09 ноември 2015 г.).

 

Методът за кандидатстване по процедурата остава непроменен и се състои в попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаването му в електронната система ИСУН 2020 от кандидати без да е необходимо да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП). Всички останали документи се подават на хартия в Управляващия орган на ОПИК в рамките на съответните крайни срокове по процедурата.

 

 

Тагове: ОПИК, проектни предложения, финансиране