Новини
Предоставят безвъзмездни средства за ключови инвестиции в България
12.03.2024

Министерствата на финансите и иновациите са разработили Методология за определяне финансова помощ за приоритетни инвестиционни проекти на преработвателната промишленост, в която влизат секторите на дървообработване и мебелна промишленост.

Видът сертификат, с който инвеститорът би могъл да се сдобие – сертификат Клас А, Б, В или „Приоритетен инвестиционен проект“ – зависи от следните два критерия: размер на инвестираната сума в дълготрайни материални и нематериални активи и/или брой на новоназначените служители по съответния проект. В зависимост от сектора, в който се предвижда да бъде извършена инвестицията, са зададени различни нива на прагове за въпросните критерии.

За определяне вида сертификат и обхвата на насърчителните мерки Българската агенция за инвестиции (БАИ) извършва преценка на комбинация от съществени за инвестицията фактори, като ключови измежду тях са сферата на икономическа дейност, регионът на изпълнение на инвестицията и размерът на компанията или групата от компании. Сферата на икономическа дейност следва да е част от законово предефинирани допустими дейности, като приоритетни са икономическите дейности от високотехнологичната производствена индустрия (high-tech manufacturing industries), както и дейностите в сектора на услугите с интензивно знание (knowledge-intensive services) – ИТ, финансови услуги, здравеопазване и други.

Повече информация може да прочетете в Капитал и в сайта на Министерство на иновациите и растежа.