Новини
Председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков участва в в среща на Националния съвет по горите, организирана от министъра на земеделието
10.06.2022

Проф. Д-р Васил Живков, председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), участва в среща на Националния съвет по горите, организирана по инициатива на министъра на земеделието Иван Иванов. По време на дискусията бяха обсъдени 2 важни теми:

  • Приоритетите за максимална пазарна конкуренция при продажбата на дървесина
  • Резултатите от прилагането на заповедите за ограничаване на сечите – Заповед № РД 49-195/21.05.2021 г. и на Заповед № РД 49-196/21.05.2021 г., изменена със Заповед № РД 49-398/16.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Като член на Националния съвет по горите и в качеството си на председател на БКДМП проф. Васил Живков изрази категорично становището на БКДМП по отношение на проблемите в бранша вследствие на недостига на дървесина.  „Членовете на БКДМП  заявяват своето желание да се включат активно в срещи и експертни дискусии за подобряване състоянието на горите. Споделяме нашата визия за стопанисване на горите по ефективен и подходящ начин. Не е за пренебрегване фактът, че дървопреработвателната и мебелната промишленост осигуряват близо 4% от брутния вътрешен продукт на България и осигуряват работа на почти 55 000 души. Като бранш ние сме изключително зависими от дървесината като суровина. Знаем, че това е материалът на бъдещето, възобновяема суровина, която спомага за намаляване на въглеродния отпечатък“, обясни той.

Проф. д-р Живков изложи пред министъра на земеделието и участниците в Националния съвет по горите приетите от членовете на БКДМП предложения, които ще помогнат за справяне с проблема с недостига на дървесина.

  1. Да отпаднат на всички ограничения за добив на дървесина, наложени извън нормативната уредба, включително и ограниченията възникващи от заповед №РД 49-196/21.05.2021 г. на министъра на земеделието, с която се намалява с 30% обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове (ГСП) на ДГС/ДЛС от високостъблени гори с възраст над 100 г.
  2. Да се изпълняват годишните планове за ползване на дървесина (ГППД) и планираните по ГСП сечи от страна на ДГП/ДЛС.
  3. Да се обсъдят възможностите за увеличаване на годишните планове за ползване на дървесина (ГППД) и достигане до европейските практики – съотношение ползване/прираст – средно за Европа 75 %.
  4. Да отпадне преференцията за местни фирми, които могат да добиват до 30% от дървесината в съответната територия.
  5. Дървесината да се използва каскадно.
  6. Временно да се ограничи износа на необработен дървен материал (митнически тарифен код 4403) за трети страни.
  7. Да се направи промяна в нормативната уредба, както следва:

– В Наредба №5/31.07.2014 за строителството в горските територии без промяна в предназначението им, в чл.24 (3) да се промени минималното разстояние между т тракторните пътища (просеки) от 40 на 25 метра.

– В Наредба №1/30.01.2012 за контрола и опазването на горските територии, да се възстанови и допълни чл.13 (7), както следва :„Собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или се експедира дървесина, ежегодно до 31 януари представят в съответната РДГ обобщена справка по образец за количествата на постъпилата, преработената и експедирана дървесина, по дървесни видове и категории.“

– В Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от 6.12.2011, да се допълни чл.18 : „Да се представят доказателства за декларираните обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 с подаването на заявлението за участие в съответната тръжна процедура“.

– При провеждане на процедури за продажба на дървесина като доказателство за обстоятелствата (количества преработена дървесина) по чл.47 (6) да се изисква обобщена годишна справка съгласно чл.13 (7) от Наредба №1/30.01.2012 за контрола и опазването на горските територии, по дървесен вид и категории дървесина.

– Да се добави следния текст в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от 6.12.2011, заимстван от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл.54 (1), т.6 : „Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.61 (1). чл.62 (1) или (3), чл.63 (1) или (3), чл.118, чл.128, чл.228 (3), чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или чл.13 (1) от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на срок от три години от датата на влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелства по чл.54 (1), т.6 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг адрес.“