Новини
Приета е директива за пределно допустимите стойности за оловото и неговите неорганични съединения и за диизоцианати
08.03.2024

От Европейската конфедерация на мебелната промишленост (EFIC) ни информираха, че е приета директивата по отношение на пределно допустимите стойности за олово и неговите неорганични съединения и също така за диизоцианати, нформация от Европейската конфедерация на мебелната промишленост (EFIC), на която сме членове, че м

С настоящата директива се изменят два законодателни акта: Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени, мутагени и токсични за репродукцията на човека вещества по време на работа и Директива 98/24/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място.

Тази нова директива е първото по рода си законодателен акт на ЕС, което определя пределно допустими стойности за диизоцианати:

  • обща граница на професионална експозиция от 6μg NCO/m3 (10 μg/m3 до 2028 г. )
  • краткосрочна граница на експозиция от 12μg NCO/m3 (20 μg/m3 до 2028 г. )

Директивата също така преразглежда граничните стойности на оловото:

  • граница на професионална експозиция от 0,15 милиграма на кубичен метър (0,15 mg/m3) до 0,03 mg/m3, и
  • биологична гранична стойност от 70 микрограма на 100 милилитра кръв (70μg/100ml) до 15μg/100ml (30 μg/100ml до 2028 г. )

Мебелите са споменати в клауза 20, може да погледнете тук: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-81-2023-INIT/en/pdf

 

Неофициален превод на клаузата:

По отношение на диизоцианатите може да е трудно да се спази професионална експозиция граница от 6 μg NCO/m³, както и от свързана краткосрочна граница на експозиция от 12 μgNCO/m³. Това се дължи на трудностите при реализиране на техническото измерване и необходимото време за прилагане на мерки за управление на риска, по-специално в секторите, които са надолу по веригата, включващи дейности като:  строителство, ремонт на превозни средства, общ ремонт или производство на текстил,  мебели, моторни превозни средства и други транспортни средства, както и различни уреди, машини и компютри. Гранична стойност на професионална експозиция от 10 μg NCO/m³ както и краткосрочна граница на експозиция от 20 μg NCO/m³ трябва следователно да се прилагат за преходен период до 31 декември 2028 г.

Според партньорите от EFIC тези промени засягат основно доставчиците на пяна и панели например. Поради това производителите на мебели са косвено засегнати от тези правила, но биха могли да бъдат засегнати пряко от тази нова директива, ако използват лакове или лепила, съдържащи  диизоцианати. В този случай компаниитетрябва да действат съгласно тези строги разпоредби, свързани с работната среда.