Новини
Приета е Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 – 2020 г.
04.12.2013

Правителството взе решение за приемане на Национална стратегия за развитие на горския сектор в България за периода 2013 – 2020 г. (НСРГСРБ 2013 – 2020 г.).

Стратегията е изготвена от работна група към МЗХ, включваща представители на научните среди и неправителствени екологични и браншови организации. Отразени са всички постъпили целесъобразни бележки и предложения в рамките на работната група и последвалото обществено обсъждане и съгласуване.

Изпълнението на стратегията е насочено към поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранено биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии. Предвижда се секторът да подпомага икономическото развитие на страната, да осигурява условия за пълноценна реализация на заетите, да способства в максимална степен за смекчаване на ефекта от промяната в климата и да гарантира поддържането на здравословна околна среда.

НСРГСРБ 2013 – 2020 г. формулира три стратегически цели на националната политика в горския сектор в средносрочен план:

-Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги;

-Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо развитие;

-Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.

Източник: МС