Новини
Приети изменения на Наредба 1 за опазването и контрола на горските територии
01.03.2017

Във връзка с приетите изменения на Наредба 1 за контрола и опазването на горските територии, считано от 01.01.2017г. дървесината, която се експедира от обектите по чл. 206 от Закона за горите /ЗГ/ трябва да бъде придружена с електронен превозен билет, който е част от интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/.

 

За улеснение на собствениците/ползвателите на обекта по чл. 206 от ЗГ са разработени два отдели вида софтуер, които са регламентирани със Заповед № 1321/16.12.2016 на изпълнителния директор на ИАГ.

 

Софтуерът изисква постоянна връзка на компютрите в обектите със сървъра на ИАГ. При спиране на електричеството за продължително време е възможен отказ от работата на сървъра, което води до загуба на връзката. 

 

Изготвен е проект на заповед, чрез която е регламентиран реда за издаване на хартиени превозни билети от обекти, като проектът е качен на интернет страницата на ИАГ: www.nug.bg.

 

Съгласно изискванията на нормативната уредба, заповедта ще бъде на разположение за предложения и становища в рамките на един месец.

 

Източник: Изпълнителна агенция по горите