Новини
ПРИОРИТЕТ: УСТОЙЧИВО И МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ
02.10.2017

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИ, РИБАРСТВО И ГОРИ“ И ОТЧЕТ ЗА 100 ДНИ

 

Мерки за опазване на горите от пожари, болести и вредители

 

 

За периода са направени 60 000 проверки от мобилните екипи към държаните горски предприятия.

 

 

Предприети са спешни организационни мерки и съвместни действия от всички заинтересовани страни за преодоляване на проблема със здравословното състояние на иглолистните култури от долния лесорастителен пояс. Проведени са срещи с кметове, областни управители, НПО и др. за информиране, даване указания и координиране на усилията по усвояване на съхнещите насаждения. Създадени са облекчени условия за провеждане на сечите в засегнатите иглолистни бял и черен борови култури чрез промяна на разпоредбите на Наредба №8 за сечите, която предстои да бъде обнародвана в Държавен вестник.

 

 

Изготвен е проект на Постановление на МС за допълнение на ПМС№343 от 2011 г. за определяне на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите, като отчисленията при продажбата на повредената от абиотични и биотични фактори иглолистна дървесина е променен на 1 лв. за кубичен метър.

 

 

Можете да се запознаете допълнително и с информация за: Борбата с незаконните сечи, дърводобив и други дейности по данни до 27.08.2017 г.– тук.

 

 

Източник: МЗХ