Новини
Проведе се Работна конференция
23.01.2014

На 17.01.2014г. се проведе Работна конференция във връзка с проект BG051PO001-3.1.07-0041 „Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет „Стопанско управление“ на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда – EDUCOMP”.

По време на събитието бяха представени презентации от партньорите по проекта от сектори Горска промишленост, Алтернативен туризъм и Горско стопанство относно постигнатите до момента резултати, насоки за сътрудничество с образователните институции и образователни нужди. Конференцията продължи с дискусия с активното участие на преподаватели, студенти и работодатели по сектори.