Новини
Проект „Горите в ръцете на жените“
06.11.2022

Проект „Горите в ръцете на жените“ стартира през юли 2020 г. с цел укрепване на горския сектор на местно, регионално и междурегионално ниво чрез подкрепа на равностойното присъствие на жените на пазара в Дунавския регион. Привеждат се аргументи, че горският сектор трябва да въведе иновации като: промяна на политиката, модификация на законодателството или адаптиране на нови закони, организационна иновация, иновативни подходи в преподаването, учене през целия живот и подобрено оразование и обучение, нови възможности за работа в мрежа.

Тези препоръки са резултат от обобщение на отговорите на анкета от 663 респонденти- жени от 10 страни в Дунавския регион чрез провеждане на 106 насочвани интервюта и над 20 кръгли маси.

За изпълнението на тези препоръки в рамките на проекта е разработена и осъществена  програма за обучение на наставници, ориентирана към пола, в сектора на горското стопанство за насърчаване и подкрепа на жените собственици на гори и жените – професионалисти.

Програмите за обучение, предлагани от проекта, са в следните области:

i) Лични умения (повишаване на самочувствието, ефективност и мотивация; развитие на поведение, подходящо за ситуацията; устойчивост; реалистична оценка на личността и способностите; работа в мрежа);

ii) Лидерски умения – класически управленски задачи (планиране; вземане на решения; поставяне/изпълнение/реализация на цели; контролиране; управление на промените; управление на времето);

iii) Лидерски умения – Социални умения (мотивация на служителите и задържане на служителите; ефективна, уверена комуникация; давайте и приемайте обратна връзка).

Този документ е издаден от консорциума, сформиран за изпълнение на проекта Fem4Forest (DTP3500-1.2 Fem4Forest) от следните партньори:

✓Словенски институт по горите (Словения) – ГИС

✓Център за горско обучение PICHL (Австрия)

✓NOWA Training Conseling Project management (Австрия)

✓Баварски държавен институт по горско стопанство (Германия) – LWF

✓Асоциация на собствениците на гори Щирия (Австрия)

✓Фондация PRIZMA за подобряване на възможностите за заетост (Словения)

✓Хърватска камара на инженерите по горско стопанство и технологии за дърво (Хърватия)

✓Хърватски съюз на асоциациите на собствениците на частни гори (Хърватия)

✓Агенция за устойчиво развитие на Карпатския регион “ФОРЦА” (Украйна)

✓Горско стопанство и екологични действия (Босна и Херцеговина) – FEA

✓Белградски университет-Горски факултет (Сърбия)

✓Университет Ştefan cel Mare of Suceava (Румъния)

✓Чешки университет за науки за живота (Чехия)

✓Асоциация “Икономика и демокрация“ (България)