Новини
Проект EQ-WOOD стартира
06.08.2018

EQ-WOOD (Европейски квалификации за дървообработващата и мебелната промишленост) е проект към  Еразмус +, целящ да измери иновационните възможности и конкурентоспособността на Европейската дървообработваща и мебелна индустрия, с помощта на създаване и предоставяне на нов учебен план – Съветник по Иновациите в Дървообработващата и Мебелната промишленост. Той ще подпомогне развитието на тези иновации чрез сливане на зелени, цифрови и маркетингови умения. Новата учебна програма ще предостави на учениците тези специфични умения, изисквани от бързо развиващата се дървообработващата и мебелна индустрия в Европа.

 

Партньорството EQ-WOOD развива всеобхватна и съгласувана европейска дейност в областта на квалификацията и обучението. Крайната цел е интегрирането на профила на иновационния съветник в системите за образование и обучение в ПОО в няколко страни в Европа. Курсовата програма „Иновационен съветник“ ще бъде предлагана както като пълноценна квалификация, предназначена главно за младите хора, така и като набор от независими учебни модули, подходящи за непрекъснатото професионално развитие на възрастни работници (C-VET).

 

EQ-WOOD използва новаторски практики за ПОО чрез подходящ подход на смесено обучение, съчетаващ конвенционални класни материали и модули за електронно обучение. За да се гарантира съгласуваността на предложената квалификация с инструментите на ЕС за мобилност и прозрачност (EQF, EQAVET, ECVET), валидирането и признаването са важна дейност на проекта.

 

Проектът ще изгради и укрепи европейска секторна квалификационна и обучителна мрежа в дървообработващата и мебелната промишленост, за да улесни по-нататъшното развитие, обучението и по-честото непрекъснато актуализиране на секторни квалификации, които подлежат на промяна в съответствие с технологичните иновации и пазарните тенденции.

 

EQ-WOOD е консорциум, който се състои от представители на асоциации и конфедерации на дървообработващата и мебелната промишленост в Европа (FEDERLEGNOARREDO, Австрийска асоциация на мебели и дървообработване, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, CCI, LYON), група доставчици на Професионално образование и обучение – ПОО (WOODWIZE, CONFORM, ITPIO, IPRA) и мрежа от секторни центрове за подкрепа на иновациите (AIDIMME, INNOVAWOOD ASBL).  Колективно, екипът има силна експертна база в иновациите и възможностите, дуалното обучение, транснационалната мобилност, интернационализацията, цифровите умения и предприемачеството в сектора на дървообработването и мебелите.

 

През януари 2018 г. партньорите на EQ-WOOD се срещнаха в Брюксел за първата среща на проекта и стартираха първите EQ-WOOD дейности.

 

За повече информация относно проекта и всички новини, моля абонирайте се за бюлетина на имейл – office@timberchamber.com