Новини
ПРОЕКТ „SMECOMP – РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МСП“
11.04.2018

 

Център „Чиста индустрия“ при БСК стартира изпълнението на двугодишен международен проект „SMecoMP – Разпространяване на знания за иновациите в околната среда с цел повишаване на конкурентоспособността на МСП“.

 

 

Проектът се финансира от европейската програма INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ и е с общ бюджет 945 510 €, като в изпълнението му са включени осем партньорски организации от четири балкански държави – България, Гърция, Кипър и Македония, вкл.:

 

 1. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)

 2. Тракийски Университет – Стара Загора

 3. Македонски университет Солун – Катедра Икономика (водещ партньор)

 4. Федерация на индустрията на Северна Гърция

 5. Кипърски технологичен университет – Кипър

 6. Агенция за предприятията, Кипър

 7. Университет Св. Климент Охридски Битоля (Факултет икономика) – Прилеп, Македония

 8. Агенция за МСП Македония

 

Проектът SMecoMP има за цел да създаде силно и устойчиво обединение за знание между висшите учебни заведения, центровете за професионално обучение и МСП за създаване на програми за обучение, да насърчи еко – предприемачеството, управлението и иновациите чрез разработване на образователни модули, основани на научни изследвания и обмяна на опит и добри практики и използване на иновативни инструменти и методи за образование и обучение.

 

 

Общата цел е да се подобри качеството на образованието и да се повиши конкурентоспособността на МСП в областта на програмите. В това отношение проектът е набелязал следните конкретни цели:

 

 

 1. да проучи съществуващите и да оцени изискванията на МСП в областта на програмите за еко – предприемачество, знания и умения за управление и иновации;

 2. да прегледа наличните и да развие нови формални и неформални образователни обучителни процеси и други инициативи, чрез които се отчита придобитата компетентност от (i);

 3. разработване на иновативна рамка за обучение, чрез сътрудничество между стратегическите партньори (ВУ, центрове за професионално образование и обучение и МСП), за подкрепа на модернизацията на образованието и на обучението през целия живот на персонала на МСП;

 4. да разработят учебни програми, базирани на резултатите от обучението, съвместно от центровете за висше образование и центровете за професионално образование и обучение и участниците на пазара на труда, основаващи се на идентифицираните потребности от обучение;

 5. разработване и предоставяне на специализирани модули за обучение, адаптирани към предприемаческите знания и умения в областта на иновациите по околна среда;

 6. повишаване на осведомеността на специалистите и МСП относно екологичните иновации и практиките на устойчивата икономика;

 7. да създаде активна международна мрежа от преподаватели, професионални обучители, изследователи, наставници, професионалисти, действащи и нови предприятия, за да се насърчи интеграцията на образованието, научните изследвания и бизнеса;

 8. да осигури устойчива стратегия за прилагане, която да подпомогне признаването и разпространяването на подхода на SMecoMP извън района на Балканския полуостров.

 

В рамките на проекта ще бъде разработена широка рамка от учебни програми, вкл. курсове, инструментариум за разработка на инструкции и наставничество, семинари, групи за създаване на ресурси за мотивация, предоставяни в учебна или виртуална среда.

 

 

Никой от тези инструменти не е иновативен сам по себе си, но комбинацията от всички тях, модулите за обучение, пригодени за предприемачество и управление по околна среда и фокуса им върху МСП, определено запълва съществуваща празнина. По проекта ще бъдат обучавани предприемачи, които ще произвеждат, предлагат продукти, услуги или процеси, които са щадящи околната среда. Насърчаването на участието на МСП в "зелената икономика" и, същевременно – проучването на възможностите за сътрудничество, ще подобри конкурентоспособността на района.

 

 

Източник: БСК