Новини
Промени в приложенията за кандидатстване по процедура „Внедряване на иновации в предприятията“
16.07.2013

Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. са изменени Насоките за кандидатстване и част от приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията". Промените в приложенията, които се подават на етап кандидатстване се състоят в следното:

1. В Приложение А – Формуляр за кандидатстване, в заглавната част думите "Министерство на икономиката, енергетиката и туризма" са заменени с "Министерство на икономиката и енергетиката".

2. В Приложение Б – Бюджет, в заглавната част (в горния колонтитул ) думите "Процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" са заменени с Процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията".

3.  Приложение Д – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и среднитепредприятия е заменено с нов образец на декларацията.

ВАЖНО: В случай че Приложение А – Формуляр за кандидатстване и Приложение Б – Бюджет бъдат подадени в стария образец, Оценителната комисия по процедурата служебно ще коригира двете приложения, без това да води до отхвърляне на проектното предложение.  В случай че Приложение Д – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Справка за обобщените параметри на предприятието бъдат подадени в стария образец, Оценителната комисия допълнително ще изиска представянето им съгласно новите образци, без това да води до отхвърляне на проектното предложение.