Новини
Промяна в насоките за кандидатстване и приложение I на схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“
17.06.2013

Утвърдена е промяна в Насоките за кандидатстване по процедура  BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд" и в Приложение I – Общи условия към финансираните по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа.

Детайлна информация може да видите тук.