Новини
Протокол от отчетно-изборно Общо събрание на БКДМП 2024
17.06.2024

Управителният съвет на БКДМП свика Общото отчетно-изборно събрание на 31.05.2024 г. в 13:30 ч., в конферентната зала на Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив.

Събранието бе свикано по инициатива на Управителния съвет на сдружението и на основание разпоредбите на ЗЮЛНЦ и във връзка с Глава IV от Устава. Събранието е обявено по надлежния ред, като един месец преди насрочения ден за провеждането му, всички членове са поканени да участват в него и са запознати с дневния ред, часа и мястото на неговото провеждане.

На заседанието присъстваха:

Г-н Васил Живков – председател на Управителен Съвет (УС) на БКДМП

Членовете на УС в състав:

 1. Г-н Благой Ангелов – фирма БЛАГОЙ АНГЕЛОВ – КОЛОРАДО ЕТ и КОЛОРАДО АВС-ЕООД
 2. Г-н Димитър Янушев – фирма ПАЛИСАНДЪР ООД
 3. Г-жа Елена Желязкова – фирма ДИАЛОГ ООД
 4. Г-н Иван Милев – фирма Ив-ЕЛ ЕООД и К2 ООД
 5. Г-н Николай Костов – фирма Пролайн ЕООД
 6. Г-н Марин Генов – фирма ГЕНОМАКС ООД
 7. Г-н Павел Димов – фирма МОС КОНСУЛТ ООД и МОС РОБОТИКС ЕООД
 8. Г-н Пламен Стоянов – фирма ДЕСПАС ООД
 9. Г-н Слави Славов – фирма ЕРГОДИЗАЙН ООД

Членовете на Контролен съвет (КС) в състав:

Г-н Недялко Христов – фирма ХАРМОНТ ЕООД

Г-н Митко Гатев –  фирма МЕБЕЛИ ДРАГИ АД

Г-жа Даниела Петрова – изпълнителен директор на БКДМП

61 представляващи и упълномощени представители на редовни членове на БКДМП от следните фирми:

АМЕРИ ПОЛ ТРЕЙДИНГ ПОЛША ЕООД, АКАДО ЕООД, АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД, АЛФА ЕР ТИ ДИЗАЙН ООД, БИСМАР ООД, ЕТ БЛАГОЙ АНГЕЛОВ-КОЛОРАДО, ВАЛИЯН ООД, ВИТ – БОРСАТА ЗА МАТРАЦИ ЕООД, ГЕНОМАКС ООД, ГОРАИНВЕСТ АД, ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД, Д.О.М.-ЕКС ООД, ДАНА БИСИ ООД, ДЕСПАС ООД, ДИАЛОГ ЕООД, Е ЕНД Д ЛОГИСТИКС ЕООД, ЕВРОМАР КОМ ООД, ЕКОТЕХПРОДУКТ ООД, ЕМ ЕС ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕРГОДИЗАЙН ООД, ЕТ ПТБ ДАНИЕЛА ДЕНЕВА, ИВ-ЕЛ ЕООД, ИНТЕРИОР – И ООД, ИРИМ ООД, ЙАФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, К2 ООД, КАМБО ООД, КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД, КАСТОР ЕООД, КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД, КОЛОРАДО АВС-ЕООД, КОРЕКТ СТИЛ ООД, КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЛАМИНА ООД, М2 ПРОМ ЕАД, МВМ ООД, МЕБЕЛОР ООД, МЕБЕЛИ ДРАГИ АД, МЕБЕЛИ ЛУДВИГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, МЕБЕЛ СТИЛ ООД, МИЛАФЛОР ЕООД, МОС РОБОТИКС ЕООД, МОС КОНСУЛТ ООД, ПАЛИСАНДЪР ООД, ПИМЕКС-96 ЕООД, ПРОДИЗ ООД, ПРОЛАЙН ЕООД, РЕДО ООД, РИКО СТИЛ ООД, САЛЕКС ООД, СИЯНА МЕБЕЛ ООД, СРЕДНА ГОРА АД, СТЕЛА 97 ВЕЛИНГРАД ЕООД, ТЕДИВА ООД, ТРОЯ СТИЛ ПЛАСТ ООД, ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД, ТН МАШИНИ ООД, ФУРНИТ ООД, ХАРМОНТ ЕООД, ХЕРАЛД ЕООД, ЩЕРЕВ КОНСУЛТ ЕООД. 

Събитието се проведе при следния дневен ред:

 1. Отчет на дейността на УС за 2023 г.- изслушване на доклада и приемане;
 2. Годишен Финансов Отчет за 2023 г. – изслушване и приемане;
 3. Доклад-отчет на дейността на Контролен Съвет за 2023 г.- изслушване и приемане;
 4. Разискване и приемане на докладите;

5.Освобождаване от длъжност и отговорност на председателя и членовете на  Управителния съвет и на Контролния съвет;

 1. Избор на председател и членове на Управителния съвет и на Контролния съвет
 2. Други

Поради липса на кворум, съгласно чл.7, ал.3 от Устава на БКДМП и при същия дневен ред, събранието бе открито като редовно и законно в 14:30 ч.

Във връзка с процедурите по провеждане на събранието Васил Живков направи следните предложения:

 • За водещ на събитието Недялко Христов;
 • За водещ протокола – Даниела Петрова, изпълнителен директор в БКДМП;
 • За преброители на гласовете – Денница Костова и Ваня Костова от БКДМП

Предложенията бяха подложени на гласуване и единодушно приети.

Председателят на БКДМП, проф. д-р Васил Живков откри събранието, след което даде думата на г-н Добри Митрев – председател на УС на Българска стопанска камара, официален гост на събитието, за приветствени слова.

След изказванията Недялко Христов предложи да се пристъпи към т.1. от дневния ред.  

 1. Отчет на дейността на УС за 2023г.- изслушване на доклада и приемане;

Васил Живков представи подробен отчет за дейността на БКДМП и Техномебел България ООД за 2023г., както и обобщена ретроспекция за целия тригодишен мандат.

Той представи членовете на Управителния и Контролния съвет, както и екипа на БКДМП.

Председателят на УС на БКДМП докладва пред присъстващите членове извършените дейности и постигнати резултати за периода юни 2023 – май 2024 г. и представи отчет на дейността, както следва:

За периода юни 2023 – май 2024 г. са проведени 7 заседания на УС на БКДМП, като основно са обсъждани теми, свързани със справяне с проблема с недостига на дървесина, проекти, по които работи екипът на Камарата, изложения – международни и локални, образование, вътрешни въпроси – набиране на нови членове, подобряване на имиджа на бранша, разпознаваемост от медиите, международни отношения – EFIC и представителството на сектора в ЕП, борба със сивия сектор и други.

Основни приоритети пред УС и екипа на БКДМП са били: осигуряване на дървесина за двата бранша, лобиране пред институции и обединяване на усилията ни с други засегнати от проблема браншове и организации, представителство на национално и международно ниво и защита на интересите на двата бранша, активна медийна кампания и позициониране на двата бранша в публичното пространство, борба с недостига на кадри и липсата на адекватно образование, борба със сивата икономика и нелоялната конкуренция, ефективно партньорство със сродни организации на международно ниво.

През изминалата година многократно са били инициирани и входирани официални писма, свързани с недостига и спекулативната цена на дървесината като суровина.

С цел да бъде направен опит за комуникация с представителите на екологичните организации по темата с дървесината Камарата е взела участие в учредяването на организация Устойчиви гори.

Проведени са били поредици от срещи в Министерство на земеделието, Министерство на икономиката, Парламентарната комисия по земеделие, МОСВ, Изпълнителна агенция по горите, както и с народни представители, ръководители на политически партии и организации във връзка със защитаване интересите на бранша.

През изминалата година Камарата е имала участие в редица бизнес събития, конференции и семинари.

 МЕДИЙНИ КАМПАНИИ 

Васил Живков информира, че в последната година са организирани две медийни кампании: „Заедно за опазване на горите“, насочена към сектор дървообработване, както и „Мебелите на България – традиции и иновации“,  насочена към мебелния сектор.

Като основна тяхна цел той посочи повишаване на информираността на обществеността и подобряване имиджа на двата бранша.

Организирани обучения

 • Зелената трансформация: предизвикателства пред дървообработваща и

мебелна промишленост

 • Безопасна работа с химични агенти
 • Трансфер на лидерство между поколенията
 • Инфлуенсър маркетинг клас
 • Изкуствен интелект в маркетинга
 • Електронна търговия
 • Мастър клас за собственици и мениджъри в мебелната промишленост

 Медийни изяви и ПР активности

Проф. Васил Живков информира присъстващите относно постигнатите резултати в това направление, като подчерта, че всичко това е постигнато с нулев бюджет.

 • 375 онлайн публикации и интервюта;
 • 18 интервюта в печатни издания;
 • 8 телевизионни интервюта;
 • 5 радио интервюта

Проектни дейности – активно участие в 2 международни и 1 национален проект. Г-жа Петрова информира участниците за проектите, а именно:

 • Международен проект FURN CSR – който има за цел да предостави на производителите на мебели практичен инструмент за идентифициране на най- добрите практики за корпоративна социална отговорност (КСО) и схема за непрекъснато подобряване и внедряване на КСО в бизнес стратегията им
 • Международен проект „Гори в женски ръце“, който цели укрепване на горския сектор на местно и регионално ниво чрез засилване на участието и повишаване на квалификацията на женитe. Проектът осигури възможност за равностойно присъствие на пазара в Дунавския регион.
 • Проект „Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията“

Целта на проекта беше да повиши специфичните дигитални умения на работната сила в 16 икономически дейности и да подпомогне създаването на адекватна среда за развитие на дигитализацията в реалния бизнес. Бяха анализирани потребностите на работната сила в контекста на нуждите от дигитални умения на различни работни места и бяха разработени достъпни и качествени обучения, които осигуряват универсална подготовка в сферата на дигитализацията. Към момента тестово са разработени 21 онлайн обучения на различни теми, свързани с дигитализацията.

ЕКСПОМЕБЕЛ и ТЕХНОМЕБЕЛ

С кратка предистория относно предходни издания на изложенията, проф. Живков информира участниците за проведените през периода събития ЕКСПОМЕБЕЛ – в периода 13 – 16 март 2024г.  и ТЕХНОМЕБЕЛ – 23-26 април 2024г.

Той запозна присъстващите с  организацията и провеждането им, както и с посещаемостта и приходите от събитията, тъй като те са едни от основните източници на приходи за Техномебел България ЕООД.

Проф. Живков сподели, че е взето решение през 2025 г. да се проведат отново двете изложения, като ЕКСПОМЕБЕЛ ще се реализира през февруари, а ТЕХНОМЕБЕЛ – през октомври, като то си остава през година и следващото му издание ще бъде 2027 година.

С оглед на бъдещото развитие на изложенията, както и на Камарата Управителният съвет са си поставили за цел да ги развият и разширят като площ.

Проф. Васил Живков изказа мнение, че е добре към наименованието на изложението за мебели да се добавят една или две допълващи думи – а именно ЕКСПОМЕБЕЛ – интериор и дизайн.

Образователни инициативи – Проведени са поредица от срещи с държавни образователни институции и университети. Участие в организирането и провеждането на редица образователни инициативи като:

 • Откриване на учебната година в Лесотехнически университет
 • Подкрепа на Лесотехнически университет при провеждане на Inno конференция – Международна научно-техническа конференция иновации в горската промишленост и инженерния дизайн
 • Финансиране на посещение на студенти на Годишна конференция на бранша, която организира от БКДМП
 • Финансиране на участието на Лесотехнически университет и Професионални гимназии на изложенията Експомебел и Техномебел
 • Участие на БКДМП като жури в Националното състезание „Мебели, стилни мебели и дърворезба“
 • Съдействие при комуникация с Министерство на образованието, както и реализиране на административни процедури

Стратегически цели които са си поставили ръководството и екипа на Камарата:

 • Увеличаване на членската маса
 • Развитие на изложенията
 • Продължаване на повишаване и подобряване имиджа на бранша
 • По-голяма активност в ЕФИК

След като проф. Васил Живков приключи с доклада си, Недялко Христов даде думата на присъстващите за въпроси и коментари.

Емил Марков изказа мнение за проблемите на търговците с нелегалния внос от Турция, липсата на присъствието им в членската маса на Камарата, както и потенциалните възможности за партньорство между търговци и производители.

Васил Живков обясни, че казуса с нерегламентирания внос от Турция не е загърбен, като подчерта, че проблемът е бил обект на няколко събрания и са обмисляни различни подходи за разрешаването му. Поради сложния  характер обаче, все още не е достигнато конкретно решение, но Камарата продължава да работи по него, тъй като това  е проблем не само за търговците, но и за целия бранш.

Относно присъствието на търговците на мебели в организацията, проф. Васил Живков припомни за опити в миналото да се организират срещи с производители и за ефекта от тях. Той отбеляза, че въпреки отправени покани за участие в събития и посещение на изложенията –  търговците не винаги откликват.

Като заключение той сподели, че БКДМП ще работи по подновяване на диалога с представители на търговците, предложи да се организира среща, на която да се обсъдят стъпки и начини за подобряване на комуникацията и взаимодействието между производителите и търговците на мебели, за да заработят заедно. Той отправи покана към всички представители на двете групи за участие и апелира да бъдат активни.

Друго предложение от Емил Марков беше при следващи избори на УС и КС да има сегментация на членовете и в него да има представители от всички сфери на бранша- материали, дървообработване, машини, мебели и т.н., като всяка фракция да има квота.

Христо Йовчевски „Рико стил“ ООД, гр. Троян подкрепи идеята да се възобновят отношенията между търговци и производители, но апелира да работят съвместно в подкрепа на бранша, да търсят решение заедно, а не да са в контра позиция на дейността на Браншовата камара. Той също се съгласи, че производителите имат нужда от търговците, тъй като продукцията, която произвеждат, трябва да се продава, а не да бъде държана на склад. Отбеляза, че ще се радва диалогът и сътрудничеството да бъде възстановено. Христо Йовчевски обобщи, че пред тях стоят и други общи проблеми и всички трябва да бъдат обединени и заедно с Браншовата организация, за да се борят за разрешаването им.

Недялко Христов даде думата на присъстващите за други въпроси, но тъй като нямаше такива, той предложи да се премине към гласуване на доклада.

Недялко Христов предложи да бъде гласуван отчета за дейността за 2023 г., като той беше приет единодушно с 61 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“.

 1. Годишен Финансов Отчет за 2023г. – изслушване и приемане ;

Недялко Христов даде думата на Митко Гатев да представи финансовия отчет на БКДМП и Техномебел България ЕООД.

Г-н Гатев презентира консолидиран отчет за двете дружества, като в него бе направено  сравнение между отчитаната и предходната година. Той посочи основните приходни и разходни пера, като представи графика за по-добра визуализация. По отношение на разходите, г-н Гатев коментира, че ситуацията е почти идентична, като поясни, че постоянните разходи на БКДМП са еднакви. Относно приходната част той маркира основните пера – приходи от членски внос, както и приходи от изложенията.

Той информира, че след диференциацията на членския внос по размер на предприятия, се забелязва ръст на приходите от него, както и на събираемостта.

Той отбеляза, че през 2023 година има проведено само едно изложение – ЕКСПОМЕБЕЛ и затова приходите са по-ниски в сравнение с предходната 2022 година. Поради тази причина приходната част е по-малка от разходната, което води до отрицателен финансов резултат в края на годината.

Според баланса на организацията наличните средства в банка са 246 000лв, за сравнение през 2022 година са били 294 000лв., като се наложи изводът, че има лек спад.

Митко Гатев представи и графика за по-ясна визуализация на основните финансови пера и промяната им през годините в периода от 2016 година до сега.

Недялко Христов даде думата на присъстващите за въпроси, но тъй като такива нямаше и той предложи да се премине към гласуване.

След представянето на годишния финансов отчет за 2023 г. и гласуването, той беше приет единодушно с 61 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“.

 1. Доклад-отчет на дейността на Контролен Съвет за 2023г.- изслушване и приемане;

Като член на Контролния съвет Недялко Христов даде думата на Митко Гатев да представи доклад-отчет за дейността за 2023 година.

Митко Гатев, представител на Контролния съвет на БКДМП, изложи резултатите от извършените от КС проверки и контрол по отношение на дейността на Управителния съвет, административното и финансовото управление на БКДМП и „Техномебел България“ ЕООД. Стана ясно, че през отчетния период Контролният съвет е направил три проверки, като в резултат от тях е отчетено следното: всички счетоводни документи, ведомости и останалите документи, свързани с дейността, са водени правилно и се подават навреме в обслужващата счетоводна фирма.

Не са установени нарушения на трудовата дисциплина.

Наличността на банковите и касовите наличности на двете дружества към 31.12.2023г са както следва:

БКДМП – банка: 203 000 лв.,

Техномебел България ЕООД – банка: 43 000 лв.,

Митко Гатев информира, че за всички проведени през периода заседания на УС има изготвени и подписани протоколи, в които подробно и точно са отразени всички разисквания и взети решения. През отчетния период в Контролния съвет няма постъпили жалби, оплаквания или възражения срещу органите на управление или членове на организацията.

Също така той информира присъстващите, че е извършен финансов одит на БКДМП и Техномебел България ЕООД  от лицензиран одитор – Любка Шуманска на 22.05.2024 г., чрез който организацията получава максимална гаранция за верността и прецизността в работата на офиса и счетоводството.

Недялко Христов даде думата на присъстващите за други въпроси, но тъй като такива нямаше, той предложи да се премине към гласуване на доклада

След представянето на доклад-отчета на дейността на Контролния съвет за 2023 г.  и гласуването, той беше приет единодушно с 61 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“.

 1. Разискване и приемане на докладите;

Недялко Христов предложи докладите да се гласуват анблок, за което всички се съгласиха. Докладите бяха гласувани анблок и единодушно приети с 61 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.

 1. Освобождаване от длъжност и отговорност на председателя и членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;

Недялко Христов изказа мнение, че гласуването в тази точка може да се осъществи по два начина: анблок или всеки член индивидуално. Той предложи да се приложи анблок гласуване и всички единодушно гласуваха с 61 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.

След това г-н Христов постави на гласуване освобождаването от длъжност и отговорност на председателя и членовете на  Управителния съвет и на Контролния съвет.

При гласуването председателя и членовете на УС и КС бяха единодушно освободени от длъжност и от отговорност с 61 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.

 1. Избор на председател и членове на Управителния съвет и на Контролния съвет

Недялко Христов информира присъстващите как ще протече гласуването. Той разясни, че първо предстои избиране на членове на УС, после на председател, след което на членове на КС.

Г-н Христов поясни, че към момента вече има направени предложения, които г-жа Даниела Петрова ще представи пред присъстващите. Като кандидатурите за управителен съвет бяха представени първо дамите, а след това и господата (по азбучен ред) и бяха следните:

 • Десислава Илкова Данева, Мебел стил ООД, ЕИК125021188
 • Евгения Янкулова Божерянова, Валиян ООД, ЕИК 130122979
 • Лора Евгениева Казакова, Хералд ООД, ЕИК 107549885
 • Благой Ангелов Ангелов, ЕТ Благой Ангелов – Колорадо, ЕИК 7208043441
 • Васил Живков Живков, Продиз ООД, ЕИК 831502699
 • Жельо Николаев Черкезов, Ламина ООД, ЕИК 102120273
 • Иван Кирилов Милев, ИВ ЕЛ ЕООД, ЕИК124522997, К2 ООД
 • Николай Ламбов Костов, Пролайн ЕООД, ЕИК160047030
 • Петър Тодоров Дишков, Кроношпан България ЕООД, ЕИК 102063228
 • Пламен Атанасов Стоянов, Деспас ООД, ЕИК 103846234
 • Слави Владимиров Славов, Ергодизайн ООД, ЕИК 117672701

Недялко Христов даде думата на присъстващите за други предложения. Такива нямаше и той предложи да се пристъпи към гласуване анблок на представените кандидатури.

Предложените кандидати за членове на Управителен съвет бяха гласувани и избрани  с мнозинство от 59 гласа „за“, 0 „против“ и 2 „въздържал се“.

Недялко Христов отправи покана към присъстващите за предложения за Председател на Управителния съвет. Тъй като нямаше такива, той предложи проф. Васил Живков за поста.

Предложението беше гласувано и проф. Васил Живков Живков, ЕГН 6204016765, бе  единодушно избран за председател на Управителния съвет  с 61 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.

Недялко Христов даде думата на новоизбрания председател – проф. Васил Живков, който изказа благодарности за доверието и потвърди, че ще даде всичко от себе си за един още по-успешен мандат.

Представени бяха и кандидатурите за членове на Контролен съвет, а именно:

 • Галин Господинов – Тръбна мебел ООД, Господинови Строймаркет ООД
 • Митко Гатев – Мебели Драги АД
 • Павел Димов – МОС Консулт ООД, МОС Роботикс ЕООД

Недялко Христов отново даде думата на присъстващите за други предложения. Такива не бяха направени и г-н Христов предложи кандидатурите да се гласуват анблок.

Предложените кандидати за членове на Контролен съвет бяха гласувани и избрани единодушно с 61 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.

 1. Други

В тази точка не бяха повдигнати други въпроси и водещият Недялко Христов обяви общото събрание за закрито.

 В 16.30 ч. Общото събрание беше закрито.