Новини
Процедурата за международна регистрация на промишлени дизайни бе представена пред бизнеса
01.10.2014

Международна закрила на дизайни

 

Под международна регистрация на дизайн се разбира регистрация, извършена от Бюрото на Международния съюз за закрила на индустриалната собственост в Женева по реда на Хагската спогодба. С подаване само на една заявка може да се направи регистрация във всички страни, членки на Спогодбата. Международната регистрация поражда действие в страната на произхода само при наличие на национална регистрация.
Срокът на закрила на дизайна с международната регистрация е 5 години с възможност за еднократно продължаване за срок от още 5 години. В случай че националното законодателство предвижда срок на закрила, по-голям от 10 години, дизайнът, обект на международната регистрация, получава закрила за срока, предвиден от Заявка за международна регистрация на промишлен дизайн може да подаде всяко физическо лице, с националност от страна – членка на Хагската спогодба, както и всяко физическо или юридическо лице, което без да е с националност от някоя от тези страни има адресна регистрация (или седалище) или ефективно действащо промишлено или търговско предприятие на територията на някоя от тези страни. Българските заявители подават международни заявки чрез Патентното ведомство на РБ.
Една заявка може да съдържа до 100 дизайна, ако са в един клас от международната класификация  на промишлените дизайни (МКПД). За подаване на заявката е необходимо в Патентното ведомство да се представи заявление за международна регистрация, към което се прилагат две международни заявления, попълнени на един от езиците на Спогодбата (английски или френски), чрез типовата бланка (Forms-DM/1) на Международното бюро на СОИС, придружени от изображенията на дизайна върху чист бял лист с формат А4. След проверка на получените документи, корекции и консултации, експертът, отговорен за международните регистрации, уведомява заявителя за дължимите суми към сметката на Международното бюро и, след представяне на документ за извършване на необходимия трансфер в швейцарски франкове, подава заявката в Международното бюро. За действията, извършени от Ведомството, заявителят заплаща съответна такса. Посочените по-горе документи са минимума за установяване дата на подаване на заявката в Международното бюро. Освен тях се прилага и пълномощно, на английски или френски език, на патентния представител, ако в заявлението е посочен такъв. За доказване на приоритета на заявката не е необходимо представяне на приоритетно свидетелство. В случая е достатъчно да се посочи входящият номер, датата и страната в съответната рубрика на заявлението, ако не са изтекли 6 месеца от приоритетната дата. Ако е пропуснат този срок, заявката се подава без посочване на приоритет.
            Заявлението трябва да бъде придружено от следните документи:

  • надлежно подписано пълномощно от заявителя, ако заявлението е подадено от патентен представител и не е подписано от заявителя;

  • фото изображение или друго графично представяне на дизайна или на продукта, към който са приложени или включени дизайните. Един и същи продукт може да бъде представен от няколко ъгъла, като всяко представяне на продукта от друг ъгъл трябва да фигурира на отделно фото- или графично изображение;

  • ако заявителят иска публикацията да бъде направена цветна, заявлението трябва да е придружено от цветно фото- или графично изображение;

  • заявлението може да бъде придружено от мостри или макети на продукта/продуктите (не задължително).

Повече подробности относно изискванията за оформяне на заявленията за международна регистрация могат да се намерят в сайта на СОИС. 
Регистрацията от Международното бюро е равностойна на национална регистрация във всяка от договарящите страни.
Ако националното законодателството на договарящата страна предвижда експертиза по същество и/или отказ в резултат на възражение от трети лица, националното ведомство трябва да уведоми Международното бюро в срок от шест месеца на кои изисквания на националното законодателство не отговаря дизайнът.