Новини
Процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ на основание ПМС№69/11.03.2013 г., с предмет: „Анализ на актуалните тематични направления в развитието на човешките ресурси за МСП от сектор Мебелно производство”
20.11.2013

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, финансиран по  ОП РЧР,  БКДМП открива процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ на основание ПМС№69/11.03.2013 г., с предмет: „Анализ на актуалните тематични направления в развитието на човешките ресурси за МСП от сектор Мебелно производство”.

Тук може да свалите пълния комплект Документи по процедурата.