Новини
Публикувани са промени в насоките за кандидатстване по три процедури
24.06.2013

Във връзка с предвидена в Решение на Министерския съвет № 300 от 18.05.2013 г. възможност за увеличаване на максималния процент на авансовите плащания до 65%, Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” съобщава, че са направени изменения в Насоките за кандидатстване по три процедури за безвъзмездна помощ: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, BG161PO003-2.4.02  и BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Направените изменения съгласно посоченото решение са приложими за договори за безвъзмездна помощ, сключени след влизане в сила на решението.