Новини
Публично обсъждане на проекта на споразумение за партньорство на РБългария за 2014-2020г.
20.08.2013

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014-2020 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. През м. март 2012 г. беше създадена междуведомствена работната група за разработване на Споразумението за партньорство с участието на представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и др. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства е разработен работен вариант на Споразумението. Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на базата на анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж. Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и описание на интегрирания подход за териториално развитие, който ще се прилага при управлението им. Проектът на Споразумение и приложенията към него може да намерите тук . Всички желаещи могат да се включат в обсъждането на Споразумението за партньорство. Своите мнения и коментари може да изпращате по електронна поща на адрес: programming@government.bg в срок до 08 август 2013 г.