Новини
Първа обучителна сесия по проект SUSTAIN VET
05.08.2021

На 29 юли, като част от етапът на тестване и оценка на Програмата за обучение на обучители на наставници от компаниите, които участват в дуална форма на обучение, Браншова камара на дървообработващата и мебелна индустрия, в сътрудничество с Фондация за Модерно Образование, организираха и проведоха сесия за обучение с участници от основната целева група по проекта. Шест национални обучители на наставници взеха участие в събитието. Те бяха идентифицирани от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). На този етап от процеса на разработване на резултатите от проекта, експертите запознаха целевата аудитория с разработената програма за обучение и демонстрираха нейния потенциал за приложимост в обученията за наставници. Екипът на проекта също събра обратна връзка от участващите обучители за всички аспекти, които изискват по нататъшно подобрение преди финализирането на резултата. Това позволи на участващите партньори по проекта да потвърдят отново потенциала на ситуационния подход към планирането, предоставянето, мониторинга и оценката на обучението в реална работна среда, което според участниците е много надежден метод за осигуряване на качествено прилагане на принципите на дуалната форма на обучение.

 

След предвидените обучения във всички участващи държави партньори и въз основа на предвидените доклади за оценка, екипът на SUSTAIN VET ще завърши основния резултат от проекта. Той ще бъде достъпен на български, английски и на всички езици на партньорството на интернет страницата на проекта https://sustainvet.com/