Новини
Работодател, който инвестира в здравето и щастието на служителите си, увеличава растежа на бизнеса си и подобрява конкурентоспособността
20.12.2022

Райна Тодорова е собственик и управител на Служба по трудова медицина Реди И Ейч Ес Ес Пи ООД. Две от магистърските й степени са свързани с настоящия й бизнес: Трудова и организационна психология и Трудова медицина и работоспособност. Службата по трудова медицина е активен партньор на БКДМП, заедно организирахме обучение по безопасност на труда. В интервюто с Райна Тодорова можете да научите повече по темата за грижата на здравето на служителите и необходимостта от инвестиции в профилактика и благосъстояние на екипите.

Защо в днешно време се говори толкова много за грижата за здравето и безопасността на служителите?

Работната сила става все по-разнообразна, безопасността на всички служители трябва да е изключително важен приоритет за работодателите. Служителите, които имат здравословна и безопасна работна среда, са по-продуктивни, по-креативни и по-важното – остават на работа по-дълго. Служителите с по-безопасно работно място са по-малко склонни да претърпят наранявания, заболявания или смърт на работното място. Безопасното работно място е здравословно работно място за служителите. По-безопасната работна среда създава по-възнаграждаващ работен опит и по-добър бизнес стимул. А това от своя страна повишава успеха на бизнеса.

Може ли една фирма да се развива успешно, ако инвестира само в стоки и услуги?

Категорично „не“. Мисля, че всеки добре ориентиран в обстановката работодател знае това. Професиите в днешно време са много разнообразни и за всеки служител трябва да се осигури не само безопасна, но и здравословна среда. Това значи различни видове програми за намаляване на стреса, обезпечаване на здравето, профилактика и още много. Установено е, че работодател, който инвестира в здравето и щастието на служителите си, увеличава растежа на бизнеса си и подобрява конкурентоспособността на предприятието.

Какви са данните за трудоспособното население у нас сега и какви са тенденциите в близко бъдеще?

В Отчета за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.), като положителни тенденции през 2021 г. са отбелязани повишаването на тоталния коефициент на плодовитост с 0.02 спрямо 2020 г., което е и близко до средното за страните-членки на Европейския съюз, намаляването на преждевременната смъртност, което е относителният дял на починалите лица под 65-годишна възраст от общия брой на смъртността, увеличаването на броя на браковете, увеличаване на механичния прираст на населението, подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот на населението. Важно е, че през 2021 г. населението в България продължава да намалява.

По данни от текущата демографска статистика, населението на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 77 611 души, или с 1.1%. Намалението на населението през 2021 г. в България се дължи на отрицателен естествен прираст, а не на външна миграция – в резултат на отрицателния естествен прираст населението намалява с 90 317 души. Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст, който през 2021г. е положителен – плюс 12 706 души. Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване. В края на 2021 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 482 177, или 21.7% от населението на страната. В сравнение с 2020 г. делът на населението в тази възрастова група намалява с 0.1 процентни пункта.

Застаряването на населението през годините доведе до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 44.1 години в края на 2021 година. Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2021 г. това съотношение е 69. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни промени. През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 705 лв. и нараства с 10.0% спрямо 2020 година. За последните десет години (2012 – 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.8 пъти.

Отчетът за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) следва изчерпателната рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските предизвикателства, заложена в стратегията.

Какви са вашите наблюдения за работодателите у нас: познават ли нормативните изисквания и документи за безопасни условия на труда и затруднява ли ги прилагането и изпълнението?

Здравето и безопасността е непрекъснат процес, част от българските работодатели познават добре нормативната уредба и я прилагат. Друга обаче, за съжаление все още достатъчно голяма част срещат затруднения – и в познаването, и в прилагането.  Добра практика, която срещам при част от фирмите, е да наемат експерти в областта и по този начин да осигурят сигурност и спокойствие при решенията си и професионална грижа за своите служители.

Защо решихте да създадета служба за трудова медицина и какво Ви отличава от останалите?

Създадох службата с една единствена цел- да покажа на работодателите и техните служители истинската стойност на трудовата медицина, да помагна на бизнеса в управлението на процесите по безопасност и здраве при работа, чрез внедряване на иновативни методи, съвременен подход и професионални решения съобразени с индивидуалните различия на всяка една компания и всяко едно работно място. Реди И Ейч Ес Ес Пи ООД е най-иновативната служба по трудова медицина, само ние предлагаме на нашите клиенти мобилно приложение на електронното здравно досие, иновативен метод за оценка на здравния статус и изготвяне на персонален здравен план на всеки работещ и услуга „Доверен лекар“, чрез която минимализираме дните на трудозагуба на нашите клиенти.