Новини
Стартира Рейтингова система за оценка на работодатели
30.01.2015

Рейтингова система за оценка на работодатели РеСОР[1] беше представена официално на пресконференция днес, 19 януари 2015 г., от ръководителите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Българската стопанска камара (БСК). Системата е разработена в продължение на две години в рамките на проект BG051 PO001-2.1.03 „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” по ОП „Развитие на човешките ресурси“, осъществяван от КНСБ, в партньорство с БСК. Бюджетът на дейността, по която е реализирана рейтинговата система е 12 хиляди лева, които са разплатени за изработка на методика. За изработката на самия рейтинг са ползвани данни от публични източници и Информационната система на българските предприятия на БСК и не са заплащани със средства на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

 

Рейтинговата система е онлайн базирана и ще бъде интегрирана към създадената от БСК информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence. В РеСОР ще се подават данни за икономическото състояние на работодателя, социалната му отговорност, както и условията на труд за служителите. Една от целите на системата е да бъдат посочени и насърчени добрите практики, коректните и социално-отговорни работодатели.

 

Рейтинговата оценка е секторна, т.е. сравненията са между предприятия от сродни икономически дейности. Оценката се осъществява за предприятията от материалното производство на реалния сектор на икономиката, като не са включени дейностите по операции с недвижими имоти, административни и спомагателни дейности, хуманно здравеопазване и медико-социални грижи и др.

 

На този първи етап от развитието на системата работодателите са оценявани само по количествени показатели, на база официалните им финансови отчети, вкл.: брой работници и служители, разходи за заплати и социални осигуровки, годишен оборот, декларирана печалба преди данъци, данък печалба. Използвани са показатели за рентабилност, ефективност, финансова автономност, обращаемост, управление на човешките ресурси. На втория етап от разработването на системата в оценката ще бъдат включени и качествени показатели, свързани с вида и развитието на инвестициите, разширяването на продуктовата листа, нивото на внедряване на иновации, корпоративната социална отговорност и др. В оценката на втория етап ще могат да участват и работодатели, и заети в съответните предприятия, като по този начин ще се осигури 360-градусово оценяване на компаниите.

 

За рейтингова оценка и включване в рейтингова класация може да кандидатства всяко предприятие от сектори C до J по класификацията на икономическите дейности, като за целта е необходимо да се попълни онлайн формуляр.

 

Рейтинговата система цели добрите предприятия да бъдат насърчени, а тези, които не са толкова добри – поне да бъдат показани, за да се стимулират“, изтъкна президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той допълни, че по данни на КНСБ в страната има поне 500 предприятия, които не са платили по една, две и повече заплати на работниците си.

 

С тази рейтингова система ние се опитваме да решим един сериозен проблем, пред който са изправени предприемачите у нас – демонизирането на работодателите. В сегашната ситуация покрай некоректните работодатели, страдат и коректните и съвестни предприемачи“, коментира Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК. Той допълни, че в икономическата реалност у нас е много важно да се постави приоритет върху създаването на устойчиви и сигурни работни места с висока добавена стойност. „За целта е важно е синдикатите и работодателите да настояваме у нас да се формира дългосрочна политика за сигурни инвестиции, които да доведат до разкриването на работни места“, коментира още Божидар Данев.

 

Двете информационни системи – MyCompetence и РеСОР, са разработени от социалните партньори в отговор на предизвикателствата на пазара на труда в България и в ЕС. Формирането на икономика, основана на знанията и компетенциите, подобряването на националните условия за заетост и подобряването на конкурентоспособността на икономиката, коментираха представителите на КНСБ и БСК.

 


[1] РеСОР = „Рейтингова Система за Оценка на Работодатели“, сайт: http://rating.knsb-bg.org/ или http://rating.bia-bg.com/

 

източник: БСК / КНСБ 

 

Тагове: Рейтингова система, БСК, MyCompetence, предприятия