Новини
Стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“ по ОПРЧР
05.02.2016

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез системен проектBG05M9OP001-1.005 „Обучения и заетост за младите хора“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта.

 

Целта на процедурата е: Целта на операцията е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 115 000 000 лв.

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:http://esf.bg/http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg.

 

Краен срок за подаване на проектно предложение: 30.09.2015 г. 23:59.

 

Проектното предложение по настоящата процедура може да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.