Новини
Структурата на българската икономика остава стабилна въпреки кризата
16.09.2013
 

Общо 312 458 действащи нефинансови предприятия, в които е произведена продукция за 121 923 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 35 536 млн. лв. и работят 1 878 935 заети лица, отчита НСИ в България към за 2012 г. По предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2012 г. са представили 32 749 промишлени предприятия. През 2012 г. произведената продукция от промишлените предприятия по текущи цени надхвърля 63 127 млн. лв., или 51.8% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия.

Спрямо 2011 г. относителният дял на енергетиката нараства с 1.3 пункта, като достига 15.3%. По предварителни данни през 2012 г. в промишлеността е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 14 382 млн. лв. по текущи цени, която формира 40.5% от общата стойност на нефинансовите предприятия. Спрямо 2011 г. промените в структурата по сектори са незначителни – под 1 процентен пункт. В промишлените предприятия през 2012 г. работят 617 419 заети лица, които формират 32.9% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия. През 2012 г. в строителния сектор е произведена продукция за 12 705 млн. лв. по текущи цени, която формира 10.4% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия.

Общо 138 541 са търговските предприятия, или 44.3% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. В търговския сектор през 2012 г. е произведена продукция за 16 047 млн. лв., която формира 13.2% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. А 122 126 са предприятията от сектора на услугите, или 39.1% от общия брой, като относителният им дял от общо отчетените нефинансови предприятия нараства с 0.4 пункта в сравнение с предходната година.

През 2012 г. в сектора на услугите е произведена продукция за 30 044 млн. лв., която формира 24.6% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. В структурата по дейности спрямо 2011 г. намалява единствено делът на дейността "Създаване и разпространение на творчески продукти; далекосъобщения" – с 1.5 пункта, а всички останали дейности нарастват незначително или запазват нивото си от предходната година.

източник:DarikFinance.bg