Новини
Технологична модернизация в малки и средни предприятия
09.07.2013

На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 05.07.2013 г.  на следната електронна поща: public.consultation@mee.government.bg

 

Проект на насоки за кандидатстване и пакет документи към тях