Новини
ТЪРГОВСКИ МАРКИ – ЕК предлага мерки за по-ефективна закрила
05.04.2013

Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защитеност на марките срещу подправянето им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.

По отношение на таксите Комисията предлага принцип на таксуване по класове продукти, валидно при заявленията за марки както в национален, така и в европейски мащаб. Това следва да позволи на търговските дружества – и в частност на МСП – да кандидатстват за такава закрила на марка и да плащат такава цена за нея, каквито преценят, че отговарят на действителните им потребности. Понастоящем в таксата за регистриране на марка се включват до три класа продукти, докато новата система предвижда възможността марката да бъде регистрирана само за един клас. Според тази система, когато търсят защита на равнище ЕС само за даден клас продукти, дружествата ще плащат значително по-малко.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „С търговските марки отбелязахме първия успех на ЕС в областта на интелектуалната собственост. Съгласуването на законодателствата на държавите членки през 1989 г. и създаването на търговска марка на Общността през 1994 г. проправи пътя на други средства за защита на интелектуалната собственост като закрилата на промишления дизайн и единния патент. Днес, 20 години по-късно, съм горд да обявя, че системата ни на закрила на марките издържа проверката на времето. Коренни преобразувания не са необходими, тъй като основите ѝ са съвсем стабилни. Стремежът ни е по-скоро чрез целенасочена модернизация да постигнем с по-ниски разходи по-достъпна и по-функционална за бизнеса закрила на марките.“

Конкретните насоки на предложението за изграждането на система в тази насока, с която да се насърчат иновациите и растежа, са:

  • канализиране и съгласуване на регистрационните процедури, включително на национално равнище, като за основа бъде взета системата на Общността за закрила на марките;
  • модернизиране на действащата уредба и повишаване на правната сигурност чрез изменение на неактуалните разпоредби, премахване на неяснотите, по-отчетливо определяне на обхвата на правата, свързани с марките, и ограниченията пред тях, както и включване на изобилна практика на Съда на ЕС;
  • усъвършенстване на средствата за борба срещу подправените стоки, пренасяни транзит през територията на ЕС;  както и
  • улесняване на сътрудничеството между ведомствата на държавите членки и агенцията на ЕС в областта на търговските марки – Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП), с оглед хармонизиране на практиките им и разработването на нов инструментариум.

В предложения пакет се съдържат следните инициативи:

  1. Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на марките;
  2. Преразглеждане на регламента от 1994 г. относно марката на Общността (понастоящем с номер 207/2009/EC); както и
  3. Преразглеждане на регламента на Комисията от 1995г. относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (2869/95).

Преработването на директивата и преразглеждането на регламента относно марката на Общността са законодателни предложения, които Европейският парламент и Съветът следва да приемат с процедура на съвместно взимане на решение.  Предложеното преразглеждане на регламента относно таксите подлежи на друга процедура. То ще бъде прието от Комисията като изпълнителен акт, което означава, че е нужно предварителното му утвърждаване от комитета по събираните от СХВП такси. Първото заседание на този комитет ще се състои преди лятото, така че измененият регламент относно таксите да може да бъде приет преди края на годината.

Вижте също MEMO/13/291