Новини
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“
14.02.2014

Предложено е срокът за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган да бъде удължен до 31.01.2014.

Промяната в крайния срок влиза в сила при условията на Решение на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“ и в случай на изменение на т. 6 „Краен срок за кандидатстване” от Критериите за избор на операции, съгласно Заповед № РД-16-1513/30.10.2013 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПК за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата.

Промените се прилагат за всички проектни предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г