Новини
Успешно се проведе дискусионен форум
25.02.2014

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост проведе успешно дискусионен форум, в изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0188-C0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, финансиран по ОП РЧР.  53 участника се включиха в дискусия по представените теми:

1.       Резултатите от „Анализ на наличните актуални тематични направления в развитието на човешките ресурси за МСП от сектори Мебелно производство“.

2.       Британския опит за развитието на човешките ресурси в международна бизнес среда.

3.       Разработване на предложения за проекти за вътрешнофирмено развитие на ключови служители от фирмите участници в проекта с подкрепата на експерти – представяне на примерен проект.

4.       Представяне на системи  за организация и управление на фирми

Целта на дискусионния форум бе да мотивира за персонално и професионално развитие участниците във форума и разкриване на възможностите за развитие на потенциала на човешките ресурси във фирмите.

Галерия: