Новини
Участвахме в конференцията „Зеленият път към успеха: Професионално образование и обучение за устойчиво развитие“
10.07.2023

БКДМП участва в конференция под наслов „Зеленият път към успеха: Професионално образование и обучение за устойчиво развитие“, която Фондация за модерно образование организира на 07 юли 2023г., в гр. Варна. Пламен Стоянов, член на УС на Камарата и управител на Деспас, се включи в панелната дискусия за зеления преход. Той акцентира върху необходимостта учениците, включени в дуална форма на образование, да се мотивират достатъчно да учат и да придобиват знания, необходими да практиктуват успешно избраната професия. Като част от зеления преход той отбеляза необходимостта от правилно и устойчиво управление на горите. „Стопанисването на горските ресурси е от изключително значение както за опазване на природата, така и за осигуряване на възможности за развитие на мебелната промишленост. Важно е държавата да се вслуша в мнението на лесовъдите, които са категорични, че горите не се използват пълноценно и ефективно. Добивът на дървесина изостава значително от лесовъдните планове“, заяви още Пламен Стоянов.

В рамките на събитието Петя Евтимова, председател на УС на Фондация за модерно образование, представи европейски тенденции за включване на зелените умения в  професионалното образование и обучение (ПОО). Тя очерта тенденциите в ЕС за промяна на учебните програми в ПОО за по-доброто интегриране на зелените умения в обучението. В конференцията участваха Мария Минчева,  заместник-председател на Българска стопанска; директори и учители от професионални гимназии, РУО, представители на фирми, браншови и граждански организации от областите Варна, Бургас и Добрич.

По време на форума беше представена методология за внедряване на зелените умения в учебните програми по електротехника, приложима и за обучението по други професии.

Мария Минчева от БСК акцентира върху това какво представляват зелените умения, които се определят като знания, способности, ценности и отношение, които са необходими да живеем, да се развиваме и да подкрепяме устойчиво и ресурсно ефективно общество. Тя отбеляза четирите основни групи умения, които се възприемат като важни за зелени работни места: инженерни и технически умения, научни умения (science skills) умения за управление на операциите (operation management skills), умения за наблюдение (monitoring skills). „Бизнесът от години страда от разкъсаната връзка между това, което се учи в професионалните гимназии, и това, което се търси в предприятията. Какво е кръгова икономика, как се произвеждат устойчиви продукти – тези въпроси ще стават все по-актуални и децата трябва да получават тези умения от ранна възраст“, кaзa Мария Минчева.

Основни изводи и препоръки от проведената дискусия бяха:
– Устойчивото внедряване на зелените умения в ПОО изисква промяна в учебните програми;
– Зелените умения изискват промяна на нагласите на подрастващите към темата за устойчиво развитие, което е свързано с промяна на нагласите на самите учители. Провеждането на целенасочени обучения за педагогическите специалисти в системата е важна първа стъпка;
– Работодателите играят ключова роля в реализирането на зеления преход и провеждането на системни кампании за обучение на учители. Подкрепата от държавата може да ускори този процес.
Фондация за модерно образование заяви, че ще представи списък с подробни препоръки на Министерство на образованието и науката,  вдъхновени от активните дискусии по време на конференцията.