Новини
Финансиране на участие в търговска мисия до Аман, Йордания
16.09.2015

В периода 30.10.2015 – 4.11.2015 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/  организира търговска мисия за малки и средни предприятия от сектор машиностоене до Аман, Йордания. В рамките на мисията се планира провеждането на срещи с представители на Йордано-европейска бизнес организация (JEBA), Йорданско дружество за подпомагане на предприятията (JEDCO) и посещение на Свободна икономическа зона.

                                                                                    

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е 18.09.2015 г.

 

Агенцията поема разходите за:

–          самолетен билет,

–           трансфери летище – хотел – летище,

–          хотелско настаняване за един представител от предприятие,

–          вътрешен транспорт (когато е необходимо),

–          отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия,.

–          наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори,

–          възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и пр. ИАНМСП поема всички или част от тези разходи.

 

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи, а именно:

–          разходи за дневни, виза и медицинска застраховка, свързани с командироването и пребиваването на определения представител;

–          частта от разходите, която надхвърля определения лимит съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за самолетен билет и хотелско настаняване на един участник;

–           пропорционална част от общите разходи, когато тези разходи надхвърлят определения съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 лимит на търговска мисия (разходи за вътрешен транспорт, наем на зали, техническо оборудване, преводачески услуги и др.);

–          пълните разходи, свързани с командироването и пребиваването на втори представител (в случай, че има такъв);

–          в случай на отказ от участие, извън срока по Раздел V, т.1 от Общите условия, предприятията възстановяват пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

–           

В прикачените файлове ви изрпращаме документи, необходими за кандидатстването, които следва да се изпратят до Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. Документите можете да свалите и от сайта на ИАНМСП – http://www.sme.government.bg/?p=29531

Съгласно Общите условия на ИАНМСП следва да се представят следните документи:

•             Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

•             Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

•             Декларация за получените държавни помощии за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

•             Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията)

•             Копие от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ за кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието. В случай, че кандидата има свързани предприятия и или партньори документът се представя и за тях.

  • Копие от „Отчет за приходите и разходите“ за последните две приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието. Документът се представя в случай, че не е публично достъпен.

  • Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител, в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.

  • Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на подаване на документите за участие в съответната търговска мисия.

При попълване на декларацията за получени минимални помощи, можете да направите справка за получените такива от вашата фирма с въвеждане на Булстата на следния линк: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

 

 

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 18 септември 2015 г. на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 18 септември 2015 г.

 

ВАЖНО!

Кандидатите следва да имат предвид, че поради кратките срокове за организация на Търговска мисия с провеждане на двустранни бизнес срещи, гр. Аман, Йордания, 30.10 – 4.11.2015 г т.1 от раздел V от „Общи условия за участие в търговска мисия, организирани от ИАНМСП“ няма да се прилага за настоящата проява, предвид което кандидатите няма да имат право на отказ от участие.

ИАНМСП организира Ден на отворените врати на 14.09.2015 (понеделник) от 13.30 часа и на 15.09.2015 г от 10.00 часа, в които кандидатите могат да поставят въпроси свързани с попълване на документи за участие и други.

В тази връзка е препоръчително предварително до 16:00 часа на предходния ден да:

  • заявите присъствие на дните на отворените врати;

  • изпратите въпросите, които искате да бъдат обсъдени на посочените по-долу контактни данни.

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Елица Попадийна главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 82, Траян Трендафилов, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 81 и Мирела Тасева, старши експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 83.

 

 

Документи – изтегли