Новини
Финансиране на участие в търговска мисия до Грузия и Армения
23.07.2015

По предложение на БКДМП, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ включи в индикативната си програма търговска мисия до Грузия и Армения, за фирми от сектор „мебелно производство“.

Търговската мисия ще бъде проведена в периода 25-30.10.2015 г.

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е 24 юли 2015 г.

Агенцията поема разходите за:

–          самолетен билет,

–          трансфери летище – хотел – летище,

–          хотелско настаняване за един представител от предприятие,

–          вътрешен транспорт (когато е необходимо),

–          отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия,.

–          наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори,

–          възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и пр. ИАНМСП поема всички или част от тези разходи.

 

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи, а именно:

–          разходи за дневни, виза и медицинска застраховка, свързани с командироването и пребиваването на определения представител;

–          частта от разходите, която надхвърля определения лимит съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за самолетен билет и хотелско настаняване на един участник;

–           пропорционална част от общите разходи, когато тези разходи надхвърлят определения съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 лимит на търговска мисия (разходи за вътрешен транспорт, наем на зали, техническо оборудване, преводачески услуги и др.);

–          пълните разходи, свързани с командироването и пребиваването на втори представител (в случай, че има такъв);

–          в случай на отказ от участие, извън срока по Раздел V, т.1 от Общите условия, предприятията възстановяват пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

–           

В прикачените файлове ви изпращаме документи, необходими за кандидатстването, които следва да се изпратят до Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП. Документите можете да свалите и от сайта на ИАНМСП – http://www.sme.government.bg/?p=28800

Съгласно Общите условия на ИАНМСП следва да се представят следните документи:

•             Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

•             Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

•             Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

•             Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията)

•             Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

При попълване на декларацията за получени минимални помощи, можете да направите справка за получените такива от вашата фирма с въвеждане на Булстата на следния линк: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

 

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 24 юли 2015 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: office@sme.government.bg до 24:00 часа на 24 юли 2015 г.

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Тереза Мутафова, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 88 или 0878 418 925 и Николина Георгиева, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 77 или 0878418975.