Новини
Финансирано участие на национален щанд на BELGRADE FURNITURE FAIR 2015, 10–15.11.2015 г., гр. Белград, Сърбия
30.10.2015

Информираме ви, че ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на международна специализирана изложба за мебели, оборудване и аксесоари BELGRADE FURNITURE FAIR 2015, 10–15.11.2015 г., гр. Белград, Сърбия.

 

Моля имайте предвид, че срокът за подаване на документи, който Агенцията е обявила е изключително кратък – 27.11.2015 г.

 

Поканата за участие можете да намерите на следния линк: http://www.sme.government.bg/?p=30140

 

 

BELGRADE FURNITURE FAIR 2015 (http://sajamnamestaja.rs/en) е най-голямата специализирана изложба в Сърбия за мебели, оборудване и аксесоари.

 

Участие в изложбата ще вземат представители на следните сектори:

    Мебели и аксесоари

    Скрепителни елементи за мебели

    Машини за мебели и дървообработка

    Градински мебели

    Текстил за мебели

 

 

Право на финансиране за  международен панаир/специализирана изложба имат предприятия, които:

 

–          не участват за собствена сметка в конкретния международен панаир/специализирана изложба;

–           са регистрирани на Националният експортен портал – www.export.government.bg;

–          имат поне една приключила финансова/данъчна година (условието се отнася за нововъзникнали МСП);

–           за последните две приключили финансови години имат положителен финансов резултат различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП);

–          в случай, че не са производители на български продукти, имат сключен договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител;

 

 

Предприятията могат да бъдат подпомагани за участие в международен панаир/специализирана изложба не повече от три пъти за съответен бранш.

 

Свързани, по смисъла ЗМСП,  предприятия имат право да участват едновременно, на една и съща проява, само в случай, че всички те са производители на български продукти/услуги.

 

При наличие на свободна площ, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки/договори, ще бъдат допускани до участие предприятия, участвали три или повече пъти на международен панаир/специализирана изложба.

 

 

ИАНМСП организира участието на български фирми на BELGRADE FURNITURE FAIR 2015 при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

  • Наем на изложбена площ;

  • Проектиране и изграждане на щанд;

  • Наемане на оборудване и обзавеждане;

  • Регистрация на изложителите;

–          Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);

  • Рекламиране на участието.

 

 

Фирмите, участници в BELGRADE FURNITURE FAIR 2015 следва да поемат всички други разходи, както следва:

  • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

–          Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–           Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;

–          Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

–           Застраховка на представителите на предприятието.

 

 

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

 

 

Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП (в сила от 22.07.2015 г.):

 

–          Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец и в оригинал-Приложение № 1), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

  • Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година, подписана и подпечатана от представляващия предприятието (по образец и в оригинал – Приложение № 2). Може да проверите получените минимални помощи на сайта на Министерство на финансите:http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/;

–          Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал – Приложение № 3), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

–          Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал – Приложение № 4), с нотариално удостоверен подпис. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал

Приложение № 5) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

  • Копие от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“ за кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.  В случай, че кандидата има свързани предприятия и или партньори документът се представя и за тях.

  • Копие от „Отчет за приходите и разходите“ за последните две приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието. Документът се представя в случай, че не е публично достъпен.

–          Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител, в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.

–          Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

–          Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП (Приложение № 6);

–          Изисквания за публичност и визуализация (Приложение № 7).

 

 

При интерес за участие, предприятията следва да представят изискуемите документи за кандидатстване в срок до 27 октомври 2015 г., по един от следните начини:

 

–          лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 27 октомври 2015 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или

–          да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 27 октомври 2015 г.

 

 

Кандидатите следва да имат предвид, че поради кратките срокове за организация на BELGRADE FURNITURE FAIR 2015, т.1 от раздел V от „Общи условия за участие в  международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП“, няма да се прилага за настоящата проява, предвид което кандидатите няма да имат право на отказ от участие.

 

 

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, тел. 02/ 940 79 80, e-mail: assenova@sme.government.bg и г-жа Тереза Мутафова, тел.: 02/ 940 79 88, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg

 

Документи 

изтегли