Новини
Фирма ЕКОМЕБЕЛ ООД, гр. Плевен ще работи по проект за трансграничен обмен
03.07.2013

”Трансграничен обмен за устойчива заетост в мебелната индустрия” е проектът, по който започва работа плевенската фирма «ЕКОМЕБЕЛ» ООД, като в него ще си партнира с немската Albrecht Arenz BDM Beratung u. Dienstleistung. Продължителността на проекта е 12 месеца, а целевата група са лица, заети в малки и средни предприятия, които осъществяват дейности, свързани с производство и търговия на мебелни изделия.
Общата цел на проекта е чрез трансфериране и обмен на ноу-хау и добри практики и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни, да се подобри качеството на работа и компетентността на заетите в мебелния бранш, като ключов сектор на българската икономика и фактор, способстващ за икономически растеж, социално-икономическото развитие на България като страна член на ЕС и даващ здрава основа за повишаване качеството на живот в страната.
В дейностен план проектът предвижда проучване на възможните добри практики за развитие на мебелния сектор и идентифициране на основните методи за подкрепа на компаниите в бранша в България и Германия по отношение на подобряване на квалификацията и професионалните умения на работната сила, провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на служители на представители на целевата група в България и Германия, както и разпространение и обмяна на идентифицираните добри практики и опит в двете държави.