Новини
Холандия е най-големият инвеститор в България за 2013 г.
21.02.2014

През миналата година преките инвестиции в страната са паднали със 17% до 1 229.4 млн. евро или 3% от брутния вътрешен продукт. 

Само през декември 2013 г. те са отрицателни, в размер на -135.1 млн. евро, при приток на 251.9 млн. евро за същия месец на 2012 г., показват данните на БНБ.

Привлеченият през 2013 г. дялов капитал възлиза на 953.4 млн. евро. Той намалява със 78.4 млн. евро спрямо предходната година. 

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 141.1 млн. евро, при 232.5 млн. евро за януари – декември 2012 г. 

Нетните задължения на българските компании с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити нарастват със 136 млн. евро, при ръст с 317.2 млн. евро за януари – декември 2012 г. 

На база на предварителните данни на БНБ реинвестираната печалба е 140.1 млн. евро, при 131.5 млн. евро за същия период на 2012 г. 

Най-големите преки инвестиции в страната за 2013 г. са постъпили от Холандия (602.9 млн. евро) и от Люксембург (200.4 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Великобритания (-110.4 млн. евро). 

По отрасли преките инвестиции са били насочени към  транспорт, складиране и съобщения (428.7 млн. евро), търговия, ремонт и техническо обслужване (328.2 млн. евро) и преработваща промишленост (272.6 млн. евро). 

Преките инвестиции в чужбина за януари – декември 2013 г. се увеличават със 113.6 млн. евро, при увеличение в размер на 271.5 млн. евро за януари – декември 2012 г. 

Източник