Как да стана член?
Как да стана член?

В Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.

За да станете редовен член са необходими следните документи:

1. Заявление за членство – изтегли;

2. Регистрационна форма – изтегли;

3. Копие от съдебно решение

4. Преведен по сметката на Браншовата Камара членски внос, а именно:

  • Еднократна встъпителна такса в размер на 50 /петдесет/ лв.

Годишен членски внос в размер на една минимална работна заплата към 01 януари на съответната година /за 2022г. – 710 лв. седемстотин и десет лева/

* При първоначалното заявление за членство, таксата за членски внос зависи от оставащите месеци за настоящата година.

 

Банка „Юробанк България“ АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG61BPBI79401045891401

 

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост.  

Попълнените документи  е необходимо да изпратите сканирани с подпис и печат на e-mail: office@timberchamber.com

или по пощата на адрес: 1303, гр. София, бул. Тодор Александров 73, ет. 6, офис 5

За информация относно членството:
Мениджър връзки с обществеността
Ваня Костова