Как да стана член?
Как да стана член?

В Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ на доброволни начала могат да членуват всички юридически и физически лица, заети с производствена, търговска или друга дейност свързана с бранша.

За да станете редовен член са необходими следните документи:

1. Заявление за членство – изтегли;

2. Регистрационна форма – изтегли;

3. Копие от съдебно решение

4. Преведен по сметката на Браншовата Камара членски внос, а именно:

  • Еднократна встъпителна такса в размер на 50 /петдесет/ лв.

Годишен членски внос в зависимост от типа предприятие както следва:

  • Микро предприятие – 50% от минималната работна заплата за годината /за 2024 г. – 933 лв. деветстотин тридесет и три лева/;
  • Малко предприятие – 100% от минималната работна заплата за годината /за 2024 г. – 933 лв. деветстотин тридесет и три лева/;
  • Средно предприятие – 150% от минималната работна заплата за годината /за 2024 г. – 933 лв. деветстотин тридесет и три лева/;
  • Голямо предприятие от – 200% от минималната работна заплата за годината /за 2024 г. – 933 лв. деветстотин тридесет и три лева.

 

Банка „Юробанк България“ АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG61BPBI79401045891401

 

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост.  

Попълнените документи  е необходимо да изпратите сканирани с подпис и печат на e-mail: office@timberchamber.com

или по пощата на адрес: 1303, гр. София, бул. Тодор Александров 73, ет. 6, офис 5

За информация относно членството:
Мениджър връзки с обществеността
Ваня Костова