Новини
Шест електронни платформи ще предпазят обществените поръчки от корупция
02.04.2013

Центърът за превенция и противодействие на корупцията БОРКОР обяви първия си доклад "Модел на решение в областта на обществените

поръчки", който вече е качен на сайта на институцията. В сряда документът беше утвърден от Консултативния съвет, на който центърът се отчита и който се ръководи от ексвътрешния министър Цветан Цветанов. Предлаганият модел за предотвратяване и разкриване на корупционни практики включва шест електронни платформи, образуващи според авторите му "интервенционна система, която цялостно и в отделните й елементи" обхваща всички сфери на обществените поръчки.

E-регистър

Електронният регистър е централната платформа за всички участници в процеса.Тя предоставя на разположение всички данни и документи по всички етапи на процедурите до решението за възлагане на поръчката и сключването на договора за изпълнението й.

Е-наддаване

Съдържа активни софтуерни приложения за различни форми на онлайн наддаване заедно с цялата информация за правните, практическите и техническите аспекти на процедурата. Формата е подходяща за открити процедури в областта на услугите и експертните консултации, когато се изисква бързо изпълнение на договора. Особено приложима е в случаите, когато публичен орган има какво да предложи и ролите се разменят

-например за наддаване за изгубени вещи, за ненужни излезли от употреба служебни превозни средства, обзавеждане и оборудване, но също и за стари запаси от държавния резерв, подлежащи на обновяване и др., посочват от БОРКОР.

Е-каталог

Позволява да бъдат предлагани и закупувани продукти, които вече имат или е възможно да се разработят собствени стандарти. Обичайно са с предметен характер и могат да бъдат представени визуално-като машини, инструменти, мебели, оборудване и др.

Е-търг

Платформата управлява и изпълнява всички процеси при поръчки за строителство, услуги и доставки, които подлежат на обявление, но поради законов регламент или сложността на обекта и информационната потребност на участниците в процедурата не са предназначени и/или са неподходящи за провеждане чрез е-наддаване и е-каталог.

На това място би следвало да се провеждат обществените поръчки със стойностни прагове над европейско равнище.

Специална позиция заемат процедурите по договаряне, по състезателен диалог и партньорствата за иновации, които предстои да бъдат пренаписани, ако България реши да транспонира в законодателството си влизането в сила тази година на нови директиви на Европейската комисия

Е-мониторинг – Събира, съхранява и осигурява онлайн достъп до всички договори (във и извън обхвата на обществените поръчки), анексите към тях, както и протоколи от преговорите между държавните структури и юридическите лица независимо от собствеността на последните. Същото важи и за сключваните договори с физически лица.

Тук в стандартизиран вид трябва да се "складират" всички данни и документи, необходими за целите на контрола и наблюдението на дейностите при изпълнение на договорите и свързаните с тях плащания.

Е-одит

За провеждане на целенасочена ревизия и аналитична дейност за установяване на нарушения на правила и закони. Достъп до тази платформа ще имат структурите с правомощия да извършват одит и ревизионна дейност. Тя ще разполага и с комуникационна система, чрез която физически лица, организации и институции да предоставят в структурирана форма сигнали, които обаче ще служат единствено за усъвършенстване на ревизионните методи и разработване на превантивни мерки. Според анализа на БОРКОР високият брой на нарушенията в обществените поръчки се дължи и на недостиг на компетентни експерти в тази сфера. Центърът препоръчва създаването на повече централни служби за възлагане на поръчките със специално обучени служители в националните и международни стандарти. В доклада се посочва също, че в рамките на извършения анализ са "установени и документирани над 600 слаби места", от които близо половината са свързани с възлагането. За отстраняването им следва да се вземат решения, които представляват особено предизвикателство, посочват експертите. Те са свързани със законодателни инициативи, реформата на публичната администрация, намаляването на бюрокрацията и административната тежест, както и въвеждане на външни механизми за контрол.