Новини
Kонсултации с целевата група по дейност 6 и дейност 8, отностно разработване на проектни предложения и проекти за вътрешнофирмено развитие на ключови служители
21.01.2015

Екипът и експерт от партньорската организация по проект BG051PO001-7.0.07-0188-С0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор Мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“, проведоха поредица консултации с целевата група за  „Разработване на проекти за вътрешнофирмено развитие на ключови служители от фирмите, участващи в проекта".