Новини
ON-LINE ПРОУЧВАНЕ ЗА НУЖДАТА ОТ КАДРИ
28.02.2018

 

Уважаеми членове,

 

 

Информираме Ви, за това че, Агенцията по заетостта стартира на своята електронна страница проучване на потребностите на работодателите в България от кадри. От 08 февруари 2018 г. представителите на бизнеса могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти.

 

 

Въпросите от анкетата са свързани с търсеното професионално направление или област на висшето и средното образование, с конкретни професии от утвърдения от МОН Списък на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/, както и с търсенето на кадри без специална квалификация.

 

 

Като работодатели Ви се предоставя възможността да отбележите и т.нар. „меки умения”, които е необходимо да притежава Вашият персонал, както и очакванията Ви за вид и обхват на търсени професии в по-дългосрочен план – след 3 до 5 години.

 

 

Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината – през февруари и през август. Въз основа на събраната емпирична информация ще се определят по – нататъшните приоритети на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

 

 

Анализът на потребностите на бизнеса от работна сила ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване срещането на търсената и предлагана работна сила.

 

 

Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2, от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации.

 

 

Агенцията по заетостта очаква работодателите да се включат активно в проучването, резултатите от което ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила.

 

 

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 28 февруари 2018 г. на електронната страница на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”, а на следващ етап – и на електронните страници на областните администрации в страната.

 

 

Източник: Българска стопанска камара