Информационни страници
Документи

За да станете част от Програмата Проверени Български Мебели, първо трябва да попълните и да ни изпратите приложените Въпросник и Заявление

Въпросите са обособени в няколко основни групи.

1. Формални въпроси

2. Отговорност за здравето на сътрудниците

2.1. Кога за последен път и през каква периодичност са извършвани измервания от лицензирана лаборатория.

2.2. Координати на службата по трудова медицина.

2.3. Група занимаваща се с условията на труд;

2.4. Кога за последно и на каква честота са провеждани обучения, свързани с безопасност и здраве?

2.5. Дата на последната инспекция от контролни органи по безопасност и охрана на труда

2.6. Брой регистрирани трудови злополуки през последните 12 месеца;

2.7. Предоставени лични предпазни средства в производството (изреждат се)

2.8. Работно облекло и обувки

2.9. Има ли знаци за ЛПС и маркиране на зоните във фирмата; Маркиране на „Авариен изход” и „Аларма за евакуация”?

2.10. Има ли оборудване за първа помощ?

2.11. Кога за последно са провеждани обучения на звено за първа помощ?

2.12. Име на отговорника на звеното:

2.13. Дата на последна проверка от органите по Пожарна безопасност 

3. Отговорност към околната среда

4. Български произход на продукцията

4.1. Фирмата декларира, че всеки продукт излизащ от предприятието, е с български произход.

4.2. Фирмата се занимава с препродажба на продукти на други фирми?

4.3. Фирмата занимава ли се с препродажба на вносни продукти?

4.4. Продуктите излизащи от фирмата имат партидни номера?

4.5. Продуктите излизащи от фирмата имат дата на производство?

4.6. Какви протоколи са налични за тестване за якост, съдържание на формалдехид и т.н.;

4.7. Име и длъжност на лице, упълномощено да отговаря за окачествяването и използването на знака;

4.8. Има ли  официална процедура за рекламации, така че да няма двусмисленост какво представлява рекламацията и как трябва да се обработва

5. Социална отговорност