Информационни страници
„Европейски качествени квалификации за дървообработващата и мебелната промишленост – EQ-Wood“ 2018-2020

EQ-WOOD е транснационален проект, който ще разработи и развие новаторски дигитални и зелени умения в дървообработващата и мебелната индустрия чрез добре разпознаваем учебен план – съветник по иновациите, съгласуван с инструментите на ЕС за мобилност и прозрачност (EQF, EQAVET, ECVET).
Проектът се основава на всеобхватен анализ на изискванията за умения, които вече се изпълняват от други секторни проекти (FUNES, WOODUAL) и на пълната представителност на европейската мебелна промишленост, квалифицираните секторни и общи обучители и центровете за подкрепа на иновациите; тя ще предостави на обучаващите се специфичните компетенции, изисквани за развитието на сектора в Европа.