Информационни страници
Мениджър склад и логистика – ЙАФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Описание и
Изисквания:

1. Описание на длъжността: Осъществява контрол и организация на цялостната дейност по съхраняването и отпускането на стоки и материали, управлява и координира движението на продукти към и в Компанията, както и да поддържа постоянен контакт с клиенти и доставчици.
2. Отговорности:
– Осъществява контрол и организация на цялостната дейност по съхраняването и отпускането на стоки и материали по вид и количества и оформянето на съпровождащата документация;
– Отговаря за движението на материали и стоки между складовете на компанията;
– Осъществява контрол и организация на работата на персонала, зает с дейностите в складовото стопанство – складови работници
– Контролира качеството на доставените стоково-материални ценности;
– Отговаря за правилното съхранение и отпускане на стоките;
– Прави предложение за бракуване на негодни суровини и материали;
– Следи за недопускане на свръхнормативни запаси от стоково-материални ценности;
– Управлява логистичните процеси на Компанията;
– Организира и следи за ефективността на процесите за транспорт и логистика на стоките от външни и вътрешни доставчици;
– Организира процесите на транспорт и логистика на продуктите на Компанията до нейните клиенти; Координира с търговските представители на Компанията поръчките и доставките в съответните региони;
– Предлага подходящи логистични решения в подкрепа на избраните оперативни модели на Компанията за съответните пазари;
– Търси, оценява и подбира доставчици на транспортни услуги. Подготвя запитвания към доставчици;
– Проследява изпълнението на всяка поръчка и спазва стриктно сроковете за доставка;
– Следи за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
– Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността
3. Изисквания:
– Релевантно висше образование;
– препоръчителен опит – 1 година опит на подобна длъжност;
– Отлично владеене на английски език или немски език;
– Компютърна грамотност: MS Office- Windows, Word, Excel, Internet;
– Опит в работа с външни доставчици на логистични услуги;
– Организирана личност с много добро аналитично мислене;
– Гъвкавост, комбинативност и умения за работа в динамична среда;
– Прецизност в работата, ориентация към постигане на цели;
– Инициативност, последователност и отговорност;
– Умения за планиране и разпределение на времето;
Предлагаме:
– Конкурентно възнаграждение;
– Изрядни трудови правоотношения и постоянен трудов договор;
– Работа в бързоразвиваща се компания с млад и динамичен екип;

4. Документи за кандидатстване:
– Автобиография на български език;
– Мотивационно писмо;
– Актуална снимка;

Документи могат да се изпращат най-късно до 20.02.2015 г.
Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура.

Месторабота:

София / България

Контакти:

 

info@jaf-bulgaria.com

 

Телефон: 0886/700753
www.jaf-bulgaria.com