Информационни страници
МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СЪТРУДНИК – ЕТ Благой Ангелов-Колорадо -Пазарджик

Описание и
Изисквания:

Ние сме една от утвърдените фирми в мебелното производство МЕБЕЛНА ФАБРИКА – КОЛОРАДО.
І.Основни задължения и отговорности
1.Ръководи изпълнението на дейностите по набиране, подбор, назначаване и въвеждане в работата на служителите: оценяване потребностите от обучение, регламентиране и отчитане на работното време и отсъствията от работа: заплащане, социално и здравно осигуряване и материално мотивиране на служителите: администриране на трудовите правоотношения, изменение и прекратяване .
2.Отговаря за разработването на политики и процедури по управление на човешките ресурси и спазването на трудовото законодателство от страна на предприятието.
3.Изготвя и актуализира в съответствие с българското законодателство длъжностните характеристики и трудовите договори в предприятието.
4.Консултира ръководството на предприятието /Нач.цехове/ и служителите по въпроси на човешките ресурси, заетостта и трудовите правоотношения. 
5.Цялостно техническо и документално обслужване на фирмата във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудово правните отношения с работниците и служителите в него.
6.Съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и служителите.
7.Подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения. 
8.Уведомяване в териториалните поделения на НАП за сключените, изменени и прекратени трудови договори.
9. Оформя документално налагането на дисциплинарни наказания. 
10. Оформя документите при прекратяване на трудовия договор, изчисляване и вписване на трудовия стаж.
11.Подготвя всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране.
12.Спазва всички изисквания, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор, свързани с дейността му.
13.Картотекира, подрежда и поддържа масивите от документи, съобразно изискванията на работодателя.
14.Обработва първичните документи-наряди, присъствени форми и отговаря за компютърната обработка на заплатите.
15.Осъществява техническото обслужване на Управителя като отговаря на телефонни обаждания, набира и оформя текстовете на документи, и др.
ІІ.Отговорности:
1. При изпълнението на задълженията си служителят носи отговорност за:
– качеството на извършваната работа;
– спазването на трудовата дисциплина;
– опазване на личната и служебна информация, до която има достъп;
– съхранението и достъпа до поверените му документи Отговаря за точно и своевременно изпълнение на задълженията си
ІІІ.Умения
1.Между личностни отношения
Да разбира реакциите на хората, с които работи и причините за тях: да умее да предава информация на заинтересовани страни и да взима тяхното мнение и препоръки навреме.
2.Умения за разбиране на основни законодателни термини и закони
Да разбира и може да прилага съответното национално трудово законодателство и нормативна уредба, както и политиките на организацията, отнасящи се до управлението на човешките ресурси.
3.Гъвкавост и адаптивност
•Адаптира своите знания, умения и начина си на работа към променящи се работни ситуации.
•Запазва спокойствие и действа ефективно при внезапно възникнали промени или предизвикателства.

ІV.Изисквания за заемане на длъжността
1.Висше икономическо образование.
2.Добро компютърна грамотност и работа със трз софтуер.
3.Професионален опит: не по- малко от 2 години трудов стаж.
4.Перфектно познаване на КТ, КСО, ЗЗБУТ, и всички законови и под законови наредби.

Необходими документи за кандидатстване:
CV европейски формат и актуална снимка
* Мотивационно писмо
* Препоръки /от предишен или настоящ работодател/задължително.
* Диплома за висше образование
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално.
Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Месторабота:

Пазарджик / България

02.02.2016

Контакти: 

koloradomebel@gmail.com

Телефон: 034/450027