Информационни страници
Покана за избор на изпълнител с наименование: Организиране и провеждане на обучение по част от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, II степен и код по СППОО 345050, специалност „Малък и среден бизнес“, код 3450501

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

 

Днес, 10.04.2019 г., Сдружение Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост публикува Покана за избор на изпълнител с наименование: Организиране и провеждане на обучение по част от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, II степен и код по СППОО 345050, специалност „Малък и среден бизнес“, код 3450501 по професионално направление „Администрация и управление“ в градовете София, Благоевград; Кюстендил; Перник и Ботевград, за изпълнение на Дейност 2 – „Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес планове за управлението на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)“ по проект  № BG05M9OP001-1.023-0059-С02 „Старт към успеха“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Допълнителна информация можете да намерите на линка по-долу:

Поканата за избор на изпълнител е публикувана и на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Account/Login