Информационни страници
Програма

1. Въведение

Общите елементи и изисквания на Програмата се основават на решение на Управителния съвет на БКДМП, прието на заседание на УС на 27.10.2010г. в Интер Експо Център – гр. София.

2. Цел

Този документ определя общите елементи и изисквания, които трябва да бъдат изпълнени чрез сертификационните схеми, за/от онези, които желаят да се възползват от и чрез употребата на маркетинговия знак „Проверени български мебели” /наричан по-нататък „Марка ПБМ”/ на БКДМП. Тези изисквания ще допринесат за ограничаване на сивата икономика в мебелната промишленост както и за прилагане на българските законни и европейските директиви отнасящи се за мебелната промишленост.

3. Обхват

Определени са минималните изисквания за

• Критериите за получаване право за прилагане на Марка ПБМ

• Одита и процедурите и надзора при прилагането

• Начините на прилагане на Марка ПБМ

4. Елементи и Процедури за Марка ПБМ

4.1 Критериите за получаване право

Критериите за получаване на право за използване на Марка ПБМ  ся ясно дефинирани във  въпросника от Приложение 1. Те са групирани в следните пет категории:

1. Формални въпроси

2. Отговорност за здравето на сътрудниците

3. Отговорност към околната среда

4. Български произход на продукцията

5. Социална отговорност

4.2 Ниво на приложение

С цел недопускане на дискриминация, осигуряване на доброволност и минимизиране на разходите УС на БКДМП поема отговорността за присъждане правата за прилагане на Марка ПБМ. УС на БКДМП назначава Изпълнителна Комисия (ИК), която осъществява оперативната дейност на програмата.

4.3 Процедура за получаване на правата за прилагане на Марка ПБМ

Изискванията по отношение на одиторските процедури се основават вътрешни правила за БКДМП доброволно възприето от участниците в проекта. Процедурите на участващите, се документират и се предоставят на кандидатите, и са интегрална част от документацията на фирмите, участващи в програмата. Документацията също така съдържа описание на правата и задълженията на кандидатите.

4.3.1. Процес на получаване на правата за прилагане на Марка ПБМ

Процесът се състои от стъпки, описани по-долу.

Заявление за участие в програмата от кандидата

Заявлението с приложена изискуема документация, трябва да бъде изпратено на ИК.

Процеса на оценка

Предварителната проверка се извършва на база на попълнен, подписан и подпечатан въпросник, за да се гарантира, че кандидатът отговаря на всички необходими критерии.

ИК, съгласно предварително определен план изпраща одитор на място за проверка на информацията попълнена във въпросника.

Докладване

След извършване на оценяването се прилагат следните стъпки:

• След одита, Одиторът предоставя писмено или устно обобщение за наблюденията и констатациите си на заявителя;

• Одиторът предоставя на ИК доклад с констатациите си;

•  При негативно развитие, проект на доклада с резултатите от оценката се разглежда съвместно със заявителя. Заявителят има възможност да направи коментар по доклада и да предложи/опише конкретни действия, които да бъдат взети или планирани да се извършат в рамките на определен период от време, за да се отстранят всякакви несъответствия с изискванията за участие в програмата;

•  При успешно покриване на изискванията докладът се представя от ИК на УС на БКДМП с предложение за присъждане на права за прилагане на Марка ПБМ;

•  Фирмата придобила права се включва в списъка на участниците в Програмата в сайта на БКДМП.

Вижте повече тук.