Информационни страници
Проект на БКДМП и Британска асоциация на мебелопроизводителите /BFM/ – BG051РО001-7.0.07-0188-С0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“

Общата цел на проекта е повишаване човешкия потенциал в МСП от сектор Мебелно производство и формиране на конкурентно поведение в интернационална среда чрез обмен на ноу-хау.На 1 юли 2013 г. стартира 18-месечен съвместен проект с на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ и Британската асоциация на мебелопроизводителите /BFM/ – BG051РО001-7.0.07-0188-С0001 „Трансфер на най-добри практики за развитие на сектор мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси“. Проектът е на стойност 282 058,08 лв., финансиран по програма BG051PO001-7.0.01 – „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”, финансирана от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в Република България.

Специфичните цели включват в себе си формиране на знания и потенциал за развитие на практически умения у предприемачи, мениджъри и ключови специалисти в българските МСП от сектор Мебелно производство, за справяне с предизвикателствата на международната бизнес среда. Да се изградят мрежи за сътрудничество между целевите групи; да се популяризират резултатите от проекта сред широк кръг от заинтересовани лица.

Приоритетна ос 7 на ОП РЧР е насочена към изграждане на платформа, която да позволи на всички заинтересовани институции и организации да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в областта на заетостта, образованието и обучението, социалното включване, административен капацитет, добро управление на проекти и програми. Целта на схемата за безвъзмездна финансова помощ е идентична на целта на приоритетната ос – „да изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, добро управление на проекти и програми”.

В рамките на настоящия проект, ограничен във времето и ресурсите, е заложена общата цел „Укрепване на социалната политика чрез трансфер на ноу – хау и създаване на стратегия за сътрудничество между целевите групи от двете страни, което ще се постигне чрез няколко специфични цели:

–        Утвърждаване на практиката на транснационално сътрудничество, фокусирано върху прилагането на добри практики при подобряването на социалната икономика;

–        Създаване на модел за прилагане на най-добри практики за включване на национални, регионални и местни участници,  от сектор „Мебели”;

–        Създаване и изграждане на мрежа за сътрудничество между представителите на целевите групи от двете страни с оглед изпълнение на съвместни инициативи ;

–        Популяризиране на проекта и резултатите от него сред широк кръг от заинтересовани лица.

Постигането на тези конкретни цели ще доведе до създаване на устойчив полезен модел, който ще може да се прилага дългосрочно не само БКДМП и BFM, но и от други сходни организации на работодатели. Този модел, заедно с въвеждането на практиката за транснационално сътрудничество за решаването на конкретни сериозни проблеми ще допринесе за обмена на идеи и планове в посочените по-горе области – заетост, обучение и професионално включване.

Обменът на опит между партньорите, разработването и провеждането на обучение с активното участие на обучаваните лица, целят усвояването на знания и придобиване на умения , които до голяма степен засягат развитието на човешките качества, имащи пряко отношение към производителността на труда. Основно е засегнат проблема с преодоляване на вътрешни ограничени предопределящи, както индивидуалната ефективност, така и взаимното разбиране между работещите в различни социално-икономически среди. Изграждането на конкурентно поведение в интернационална бизнес среда ще допринесе за постигането на общите и специфичните цели на ОП РЧР.

Основните дейности по проекта са:

1. Организиране, разработване и провеждане иновативно обучение целящо развитие на човешки ресурси  в сектор Мебелно производство за развитие на МСП в международна среда

2. Разработване и подготовка на пилотен материал за българските фирми по проблемите на развитието на човешките ресурси в конкурентна интернационална среда. Изготвяне на иновативна по отношение на методология и съдържание учебна програма и съпътстващите я допълнителни материали.

3. Запознаване и споделяне опита на британските и българските партньори, както чрез срещи, така и чрез вторични източници/публикации, доклади и др./

4. Излагане, дискутиране и синтез на наличните знания и техники за усвояване на умения.

5. Предоставяне на участниците в обучението практически знания в областта на развитието на човешките ресурси  за работа в интернационална среда.

Целева група на проекта са собственици, мениджъри и специалисти в МСП от сектор Мебелно производство.

Целевата група на проекта следва да бъде разглеждана в две основни направления. От една страна са мениджърите и ключовите специалисти в МСП от сектор Мебелно производство. Предвижда се директна работа с 45 представители от това направление.

Второто направление, при което ще се наблюдава вторичен (индиректен) резултат, са всички онези сътрудници на представените от първото направление участници фирми, които ще са обект на разработени по време на обучителния курс проекти. Прогнозира се техния брой да бъде около 300 души.

Конкретните нужди, към които е насочено проектното предложение са:

– Повишаване на мотивацията за работа в международна, динамична и конкурентна среда. Повишаване на мотивацията за персонално усъвършенстване;

– Внедряване на иновативни подходи и методи  в управлението на човешките ресурси в МСП от сектор Мебелно производство;

– Усвояване и развитие на методи и техники за организация на труда в МСП от сектор Мебелно производство.

Акцентът при предложените дейности пада върху курс на обучение и консултационна подкрепа предвид доказаната висока ефективност и устойчивост на подобен род обучения. Намерен е баланса между нуждите от усвояване на релевантни знания за работата с партньори в международна среда, развитие на практически умения и мотивация за личностно развитие.

Проектът се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Без граници – Компонент 1- Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в Република България.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Браншовата самара на дървообработващата и мебелната промишленост носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.